Ïëàòîí Àëåêñååâè÷ Îéóóíóñêàé àòà´à, äî±îðî Èñèäîð Íèêèôîðîâè÷ Áàðàõîâ ò³ð³³áµòý 120 ñûëûíàí ¥³´ýý Áµëµµãý ûàëäüûòòàà´ûí

 

  Саха омук барыта дириІник ытыктыыр уонна сµгµрµйэр киґитэ, Саха государственноґын тірµттээччилэртэн биирдэстэрэ, Саха автономнай Республиката 1922 сыллаахха тэриллиитин тус бэйэтинэн са±аласпыт уонна салгыы Саха саІа тэриллибит республикатын политическай уонна экономическай іттµнэн бигэ тирэхтээх буоларыгар киґи аа±ан сиппэт элбэх кылаатын –ійµн- санаатын, кµµґµн-кµдэ±ин харыстаабакка биэрбит, Платон Алексеевич Ойуунускай уонна Максим Кирович Аммосов атастара-до±ордоро Исидор Никифорович Барахов бу сылга тіріібµтэ 120 сылын туолла.

  Исидор Никифорович Барахов эмиэ биир сµрµн ураты дьо±урдаах, ча±ылхай талааннаах дьонноох-сэргэлээх Ґіґээ Бµлµµ Харбалаа±ар олунньу 12 (былыргылыы тохсунньу 31 кµнэ) кµнµгэр кµн сирин кірбµтэ. Ол курдук Исидор Никофорович Барахов атастарын-до±отторун тіріібµт ытык  дойдуларыттан делегациялар: Ем. Ярославскай аатынан Хотугу норуоттар историяларын уонна культураларын холбоһуктаах Саха государственнай музейûí äèðèýêòýðèí ñîëáóéàà÷÷ûòà Õîâðîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷, Нам Хатырыгыттан Государственность историятын музей дирèýктýрý Александр Васильевич Кириллин, научнай сотрудник Станислав Александрович Дьяконов уонна Хатырык спортивнай залын директэрэ, эдэр ыччат лидерэ Игорь Анатольевич Слепцов, Тааттаттан   Îêòÿáðüñêàé íý´èëèýê áà´ûëûãûí ñîëáóéàà÷÷û Äàðèÿ Íèêîëàåâíà Îãîþêèíà, П. А. Ойуунускай аатынàí ׳ðê³³õ îðòî îñêóîëàòûí äèðèýêòýðý Ðîìàí Âëàäèñëàâîâè÷ Îáîþêèí, ׳ðê³³õò³³±µ  Государственность историятын музейûòòàí ñàëàéàà÷÷û Íèêîëàé Åôèìîâè÷ Ïîïîâ,  íàó÷íàé ñîòðóäíèê Åãîð Âèòàëüåâè÷ Ðåøåòíèêîâ, Таатта ыччатын лидерэ Егоров Константин уонна Даайа Амма ыччатын лидерэ Поскачина Татьяна Ґіґээ Бµлµµгэ, Исидор Никифорович тіріібµт дойдутугар Харбалаахха 120 сыллаах  µірµµлээх µбµлµійµгэр, мунньахтарыгар ыІырыылаах кµндµ ыалдьыттар буолан баран кыттан кэллибит.

  ¥³ðµµëýýõ êµíµ à´ûû Èñèäîð Íèêèôîðîâè÷ Áàðàõîâ ààòûíàí ìóçåéãà ³ð³ êµµðµµëýýõòèê îëîõòîîõ êûðà÷ààí î±î ó´óéààííàðûòòàí ûòûêòàíàð êûðäüà±àñòàðãà äèýðè áàðû êûòòûûíû ûëëûëàð. Îíòîí µ³ðµµëýýõ ÷àà´ûí êýííèòòýí Èñèäîð Áàðàõîâ ïàìÿòíèãàð ñµãµðµéµµ óîííà ñèáýêêè óóðóóòà áóîëëà.

  Îë êýííèòòýí ìóçåéãà êèèðýí ò³ãµðµê îñòóîë òóëà áèýñ óëóóñ û÷÷àòà (Òààòòà, Íàì, Áµëµµ, ¥³´ýý Áµëµµ, Íüóðáà), û²ûðûûëààõ ûàëäüûòòòàð ïðàâèòåëüñòâî ïðåäñåäàòåëèí ñîëáóéàà÷÷ûòà Ãóëÿåâ Ìèõàèë Äìèòðèåâè÷, ôèëîñîôñêàé íàóêà äîêòîðà Ìèõàéëîâ Âèêòîð Äàíèëîâè÷, ׳ðê³³õ óîííà Õàòûðûê ìóçåéäàðà êûòòûûëààõ ñµáý-ìóííüàõ áóîëëà. Ìóííüàõ òµìµãµíýí,  áó ò³ãµðµê îñòóîë òóëà  ìóñòóáóò áèýñ óëóóñ û÷÷àòòàðûí ê³±µëýý´èííýðèíýí, Áûëàòûàí û÷÷àòàðà (Òààòòà) óîííà Ìàêñèì û÷÷àòòàðà òµìñµµëýð õîëîáóðäàðûíàí, 2022 ñûëãà äèýðè Ñàõàáûò ñèðèãýð àðààñ òýðýý´èííýðè îëîõòóîõõà уонна áàðû óëóóñòàð µéýòèòèèãý êµµñêý µëýëèýõõý  äèýí áèèð òµìµêêý êýëëèëýð.

   Онтон киэґэ Ґіґээ Бµлµµгэ киирэн саІа оройуон культуратын дьиэтигэр выставкаларбытын туруортаан, дьоІІо-сэргэ±э билиґиннэрэн, кэпсээн баран залга киирэн саха театрын артыыстарын туруорууларын уонна Ґіґээ бµлµµ талааннаах дьонун-сэргэтин, ыччатын ырыатын-тойугун, µІкµµтµн дуоґуйа кірдµбµт, иґиттибит. Ґіґээ Бµлµµлэр бу тэрээґини олус µчµгэйдик ылсан тэрийбитттэр. ¥³´ýý Áµëµµ ñàëàëòàòûãàð, ¥³´ýý Áµëµµ óëóó´óí áà´ûëûãàð Ïîñêà÷èí Âëàäèìèð Ñåìåíîâè÷êà, Èñèäîð Áàðàõîâ ààòûíàí Ãîñóäàðñòâåííîñòü èñòîðèÿòûí ìóçåéûí ñàëàéàà÷÷ûòûãàð  µëý´èòòýðèãýð Ñâåòëàíà Äàíèëîâíà Êîïûëåíêî±à, êîëëåãàëàðáûòûãàð ûòûñ µðäµãýð èëäüý ñûëäüàí ûàëäüûòòàïïûêûòûãàð áàð±à ìàõòàëáûòûí òèýðäýáèт.

 

 

    

׳ðê³³ç ìóçåéûí µëý´èòý

Ðåøåòíèêîâ Å. Â.

 

Êóëóí òóòàð 14 êµíý 2018 ñûë

 Профессор Мусалимас уонна  устудьуоннар

 

Бу дьыл кулун тутар 10-11 кµннэригэр, ытык Таатта сиригэр чуолаан Чіркііхтіі±µ уонна Хадаайы «Таатта» тµмэллэригэр, Хотугулуу-ИлиІІи РФ университетын, профессора, Оксфорд университетын философия доктора Сотери Эндрю Мусалимас µірэтэр студеннарын кытары ыалдьыттаан бардылар. Профессор Мусалимас Чөркөөххө бу µґµс кэлиитэ буолар.  

  Бастакы кµн Чіркііх тµмэлигэр сэбиэдиссэй Николай Ефимович Попов, Чіркііх орто оскуолатын директора Роман Владиславович Обоюкин, тумэл µлэґиттэрэ научнай сотрудник Изабелла Яковлевна Жерготова, Оксана Владимировна Жерготова  кірсіннір, истиІ билсиґии, кэпсэтиґии буолла. Араас омук студеннара кэлэн биґиги Сахабыт сиригэр µрдµк µірэх кыґатыгар µірэнэ сылдьаллар эбит: Вьетнамтан, Кытайтан, Таджикистантан, Намибияттан (Африка) уо.д.а. Ол курдук сыаллара соруктара биир дойдулаахтарбыт сырдык кэриэстэригэр, уґулуччулаах  государственнай деятель, суруйааччы, учуонай, білµґµік Платон Алексеевич Ойуунускай уонна Саха Республикатын норуоòунай суруйаччыта, Социалистическай Ґлэ Геройа, биллэр общественнай деятель Дмитрий Кононович Сивцев - Суорун Омоллоон тіріібµт-µіскээбит сирдэригэр сылдьыы, эдэр ыччат билиитэ-кірµµтэ хаІыырыгар, µірэхтэригэр матырыйаал быґыытынан эбии саІа кірµµ, кірдііґµн буолар. Бу кµн Попов Н.Е. ыалдьыттары Суорун Омоллоон сайылыгынан, кімµс уІуо±ар «Чочуобуна±а», Былатыан Ойуунускай тіріібµт алааґыгар сырытыннаран, эдэр дьоІІо умнуллубат тµгэн, история биир хатыламмат кµнµнэн буолла. Чіркііххі тумэлгэ уонна оскуоланан хонон сынньанан туран, иккис кµн сарсыарда 9 чаастан Жерготова О.В. кірсін Чіркііх «Саха сиринээ±и политссылкатын» тµмэлиãýð экскурия±à ñûðûòûííàðäà. Сонур±аан, тымныыны-тымныы диэбэккэ µірэн-кітін кірдулэр-иґиттилэр.  Онтон Ытык-Кµіл Хадаайы «Таатта» тумэлигэр айаннаатылар. Манна Попов Н.Е., Таппыров В.Д.- «Таатта» тµмэл дириэктэрэ, научнай сотрудник Туласынова М.Н. уо.д.а. кірсін умнуллубат тµгэни бэлэхтээтилэр.

  Тµмµгэр Жерготова И.Я. ûàëäüûòòàðàãà тµмэл аатыттан ійдібµнньµк кинигэ бэлэх уунна, Попов Н.Е. – тµмэл сэбиэдиссэйэ  «Чудо Музей» брошюра-кинигэни тылбаастыырга кірдіґін профессор Мусалимаска туттарда.

  Маннык инникилээх хайысханан µлэлэґэр профессорга  Сотери Эндрю Мусалимаска µлэтигэр ситиґиини, эдэр дьоІІо таґаарыылаах µірэ±и, µлэни ба±ара хааллыбыт Тµмэл µлэґиттэрэ. Инникитин да µірэх кыґаларын кытары ситим быстыбатын.

 

Æåðãîòîâà Î.Â.

Чурапчыга музей кµннэрэ

Саха Јріспµµбµлµкэтин Култууратын, духуобунай сайдыытын министиэристибэтин уонна «Чурапчы улууґа (оройуона)» МТ дьаґалтатын тэрийиилэринэн Чурапчыга сэтинньи 29 кµнµттэн ахсынньы 2-гэр диэри СЈ Судаарыстыбаннай мусуойдарын кµннэрэ ыытылыннылар.

Чурапчыга Музей сыла биллэриллэн бары нэґилиэктэр историяларын µірэтэн, чімчітін саІа музейдары тэриммиттэр. Бу улахан ситиґии!

Сарсыарда 10 чаастан миэстэлэринэн быыстапкалары аґыы кэнниттэн салгыы дьаґалта аактабай саалатыгар музей µлэґиттэрэ, кыраайы µірэтээччилэр, ыалдьыттар «тігµрµк остуол» тула олорон кэпсэттибит. Музей кµннэрин µірµµлээхтик аґыыга СЈ култууратын миниистирин солбуйааччы Николай Афанасьевич Макаров, Чурапчы улууґун баґылыга Андрей Тимофеевич Ноговицын,  Ем. Ярославскай аатынан хотугу норуоттар холбоґуктаах мусуойдарын дириэктэрэ Егор Спиридонович Шишигин  кыттыыны ыллылар, э±эрдэ этилиннэ, на±араада туттарылынна.

Республика алта улахан музейдара µс кµннээхулахан быыстапкатын кірііччµгэ аанын аста!Емельян Ярославскай аатынан Хотугу норуоттар историяларын уонна култуураларын холбоґуктаах государственнай музейа «Легенды музея», «Любящий Вас, Лев Толстой» уонна «Артефакты Чурапчинского района» диэн экспозициянан кытынна. Чурапчы Болтоҥотуттан булуллубут үс атахтаах XVI үйэтээҕи саха былыргы мас чорооно, саха итэҕэлин кірдірір“Кыыстаҥара, сахалартан бастакы быраас П.Н.Сокольников нуучча улуу суруйааччытын, филособын Лев Толстойу кытта доҕордоһуута, кини мэтириэтин Чурапчы Сылаҥыттан төрүттээх И.ИСивцев-Мытыйыкы ууска уруһуйдаппыт хартыынатын подлиннига, Чурапчы Бахсы сириттэн төрүттээх, муосчут идэлээх, норуодунай худуоһунньук, И.Репин аатынан Государственнай бириэмийэ лауреата Т.В.Аммосов чочуйан оҥорбутун Л.И.Брежневкэ бэлэхтээбит алмаастаах чорооносаха маассабай суругун-бичигин төрүттээбит С.А.Новгородовка  немец омук тылыгар үөрэммит, Өлүөхүмэттэн төрүттээх Венгрия генсекретарын кэргэнэ буолбут Ф.Ф.Корнилова-Ракоши Амма Аччыгыйын кэргэнэ Любовь Федоровна бииргэ төрөөбүт балта, кини кэрэ таастаах киэргэллэрэ, онтон да атын үгүс экспонаттар дьон сэҥээриитин ыллылар.

Культуролог, бөлүһүөк, саха былыргытын чинчийээччи, үс музейы тэрийбит К.Д.Уткин аатын сүгэр Ньурбатааҕы норуоттар доҕордоһууларын музейа кэлэн кытынна дириэктэр, Борисов Виктор Борисович. Бу музей 1974 с. тэриллибит. Музей бэйэтин экспозициятын хронологиятынан экспонаттары туруоран көрдөрдө. Константинов археолог булумньутуттан Омоллоон аҕа ууһун солко таҥастаах баай киһитин түөрт аттаах көмүллүбүт сэдэх көмүү малларыттан аҕалан туруордулар. Сэбиэскэй Сойуус геройдара Н.Н.Чусовскойуонна Н.П.Кудряшов Аҕа дойду сэриитигэр геройдуу хорсун быһыыны оҥорбуттарын архыып уонна ахтыы докумуоннарынан кэпсээн, ону таһынан Бүлүү бөлөх улуустарыгар туттуллубут саха былыргы XVIII үйэтээҕи иһитэ – бэлкэх (кымыс иґэргэ аналлаах иґит). Чаппандатааҕы оскуола иһинэн үлэлиир Н.Т.Степанова аатынан литература, фольклор музейа. Бу былыргы сэдэх кинигэлэрдээх баай матырыйааллаах музей.

Чөркөөх музейыттан Император Николай I государстволар икки ардыларыгар дипломатическай кэпсэтиилэри ыытарга анаан 1832 сыллаахха акыйаан киэІ нэлэмэн ыырдарынан устарга оІотторбут аатырар Паллада «Фрегат» парустаах байыаннай хараабылын мачтатын маґын (185 саастаах) аан бастаан экспонат быґыытынан Чурапчы дьонугар, ыалдьыттарыгар кірдірµлµннэ. Бу мачта маґын кырамтатын Уһук Илиҥҥи Федеральнайу Уокурук бэрэстэбиитэлэ Г.Д.Никонов2016 с.Чөркөөх музейыгар бэлэхтээбитэ.

Музыка, фольклор музейа “ДьулуруйарНьургунБоотур” олоҥхотунан мультфильм көрдөрөннірүгүс оҕону, ыччаты түмтµлэр. Саха национальнай художественнай музея “Сказание о земле Олонхо” быыстапката Одьулууҥҥа турда. Бу хартыыналар тіліпµін плей маркет анал сыґыарыытынан 3 D форматка кістін бу баардыы хамсаан кэлэллэрэ дьикти кэрэ! Искусствоүтүөлээхүлэһитэ, Россия худуоһунньуктар ын союһун чилиэнэ Марианна Лукина “Айар тыын”персональнай быыстапката дьон сэҥээриитин ылыан ылла.

П.А.Ойуунускай аатынан литературнай музей А.И.Софронов-Алампа төрөөбүтэ 130 сылынан кини олоҕун уонна айар үлэтин, ону таһынан 1926 с. Бакуга тюркологическай съезкэ саха сирин аатыттан Алампа, А.А.Иванов-Күндэ, И.Н.Бараховбуоланкыттан, үһүөнкүлэ-үөрэолорортыыннаахсэбэрэлэрин, ол туһунан оччолорого киинэҕэ устубуттарын музей доҕоро, филологическай наука кандидата, тюркологЮ.И.Васильев-Дьаргыстай Киин архыыптан булбутун ону тэІэ П.А.Ойуунускай оҕо сааһын, эдэр сааһын, революция саллаата, суруйааччы буолуутун, кини норуотун туһугар үлэлээбит кэмнэрин, ону кытта суруйааччы боруонса чэрэниилэтин наборун, өрөпкүөмнэри олохтуур саҕана кыһыҥҥы тымныыга кэппит, үтүгүннэрэн тигиллибит куруму тыс этэрбэһин олус сэргии-сэҥээрэ көрдүлэр-иһиттилэр.

Бутэрээґин тµмµгµнэн уопсайа 3850 киһи кэлэн быыстапканы  көрбүтэ, ій-санаа іттµнэн байбыта элбэ±и этэр.

Музей салалтата, бары µлэґиттэрэ Чурапчы улууґун баґылыгар Андрей Тимофеевич НоговицыІІа, кыттыбыт Республикабыт бары улахан музейдарын салайааччыларыгар:Егор СпиридоновичШишигиІІа, Ася Львовна Габышева±а, Аиза Петровна Решетникова±а,Николай Алексеевич Лугиновка, Борисов Виктор Борисовичкауонна Чурапчы улууґун культура±а салайааччыта Попов Дмитрий Дмитриевичка, А.А.Саввин аатынан история уонна этнография музейын директорыгарТолстоухов Юрий Семеновичка, хаартысканан µйэтиппит Турантаев Григорий Григорьевичка, минньигэс астаах, µірэ-кіті кірсµбµт эйэ±эс µлэґиттэрдээх «Мичил» о±о уґуйаана сэбиэдиссэйигэр Яковлева Марианна Николаевна±ауонна бары бу тэрээґин киэн далааґыннаахтык барарыгар, µрдµк таґымнаах буолбутугар сµµрбµт-кіппµт, тэрийсибит бары µлэґиттэргэ, улуусолохтоохторугаритии-истиІмахталбытынтириэрдэбит.

Инники µлэбитигэр улахан, сырдык санаалар са±ыллан та±ыстылар.

 

 

 

Анна Борисова. Чіркііхмузейын µлэґитэ.

I.Музейбыт тілкітµн туґунан

  Норуотунай суруйааччы Суорун Омоллоон туруорсуутунан Дьокуускай куорат аттыгар улахан музей тутуллара былааннанарын туґунан кэпсэтии, сурах баарын, эдэр сылдьан 60-с сылларга истибитим.

  Кэлин 70-с сылларга Дмитрий Кононовичтан бэйэтиттэн билбитим, аґа±ас халлаан анныгар тутуллуохтаах музейга былыргы кэмІэ ібµгэлэрбит саха, нуучча дьоно олорбут, µіскээбит, µлэлээбит дьиэлэрэ-уоттара уонна атын да хаґаайыстыбаннай тутуулара историческай уонна архитектурнай памятниктар быґыыларынан хомуллан, сир-сир аатыттан киллэриллиэхтээхтэр эбит этэ.

  Туох ханнык иннинэ сир аайы, былыр дьон олорбут, сылдьыбыт сирдэринэн тар±анан турар дьиэлэрин-уоттарын, ким да кірбіт, харайыллыбат буолан, сыл аайы іттііґµн уоттара (от уота), араас тыа баґаардара сир µрдµттэн ким да билбэтинэн, туох да айдаана суох симэлитэн иґэриттэн Дмитрий Кононович быыґыыр-араІыччылыыр ба±алаа±а.

  Уонна биллэн турар, от-баґаар уоттара сура±а суох сиэґиннэриттэн ити дьиэлэри-уоттары, тутуулары дьон-сэргэ кірµµтµгэр-истиитигэр биэрэн, хомуйан, киллэрэн, эдэр кілµінэ ыччаты оло±у, бар-дьону таптыырга, сыаналыырга µірэтэргэ музей оІорор сыаллаа±а. Кырдьык, Дмитрий Кононович аґа±ас халлаан анныгар тутуохтаах музейын туґунан ба±атын кимтэн да кистээбэккэ, салалталартан саґыарбакка, суруйааччылар, культура µлэґиттэрин араас мунньахтарыттан са±алаан советскай, партийнай салалталар истиилэригэр тиийэ, итини таґынан куорат дьонун-сэргэтин дьµµллэригэр киэІник таґаара сатаабыта.

  Дмитрий Кононович бэйэтэ этэринэн: Ким да аґа±астык утарбат, бары музейы тутууга ба±алаах курдуктара. Міккµір сµрµн боппуруостарынан музей туруохтаах сирдэрэ, тутууга туттуллар, кырата 1,5-2 млн солкуобай µбµ булууга, киирэр араас этиилэр буолаллара. Бу кэпсэтиилэр дьыаланы оннуттан хамсаппат, тіттірµ іттµгэр анньар буолан испиттэрэ.

  Бэрт ір кэм устата, улахан міккµірдэргэ кубулуйан, áылаастар орто сµнньµн булан сіптііх дьаґаллары ылыммакка, тірµт да сапсыйан кэбиґиэх курдук буолбуттара“ – диирэ.

  Уопсайынан, мілµйµінµнэн харчы µп ороскуота тахсарыттан дьулайан да±аны туґааннаах салайааччылар, син быґаарар кыахтаахтар, Боппуруос олус сиикэй, чуолкайа суох, ійµµллэрэ биллибэт,“ – диэн саараІнаан кµн-дьыл, ону кµµтµі дуо, ааґан иґэрэ.

  Манна кэпсээммиттэн кыратык туораан манныгы этэрдээхпин. Ити кэмнэргэ µіґээттэн ходуґалары, бааґыналары кэІэтии боппуруоґа, сэрии сылларынаа±ар іссі кµµстээхтик турбута. Сыыґа ійдіібіт буоллахпына, 1971 сыл диэки П. Алексеев“ совхозка Партия КК-тан òûà хаґаайыстыбатыгар эппиэттээх салайааччы кэлэ сылдьыбыта. Семен Гаврильевич ЦК киґитин Баайа±анан, Óолбанан оІоґуллубут уонна оІоґуллуохтаах сирдэри бэйэтинэн суоппардаан, арыаллаан кірдірбµтэ. Ити сырыы тµмµгµнэн, совхоз директорыгар С. Г. Жирковка Ìосквабыт киґитэ, маІнайгы уонна сµрµн сµбэтэ дуу, замечаниета дуу эбэтэр дьаґала диэххэ сіп: Јтіхтіргµтµн суох гыныІ, барытын бааґына, ходуґа оІоруІ, ñèð á³±³íµ òó´àòà ñóîõ òóðóîðà±ûò,” – äèýí áàðáûòûí ³éäµµáµí.

   “Èòè ³ò³õò³ð-òóòóóëàð áè´èãè ûòûê-ìààíû äüèýëýðáèò, èñòîðèÿáûò ïàìÿòíèêòàðà,” – äèýí Ñ. Ã. Æèðêîâ ê³ìµñêý´ýí ê³ðáµòµн ûàëäüûïïûò ñà²àðäûáàòà±à. Èòèííèê ïîëèòèêà µ³´ýýòòýí ûéûëëàí ò³´³ë³³õ áûëûðãû ³ò³õò³ð, òóòóóëàð ñîâåòñêàé áûëààñ ñûëëàðûãàð ñóîõ áóîëáóòòàðà áóîëëà. Бу кэмнэргэ т³ð³³áµò íîðóîòóí ìàòåðèàëüíàé êóëüòóðàòûí  ³ðµ´µéµµãý, ñàíààòûí òµ´ýðáýêêý, Äìèòðèé Êîíîíîâè÷ àòûí ñèðäýðãý, àòûí íîðóîòòàðãà òóîõ µëý, áààðûí µ³ðýòýð. Ò³´³ êûàëëàðûíàí, î÷÷îòîî±ó ñîþç µãµñ óîáàëàñòàðûãàð, êóîðàòòàðûãàð áààð µëýíè-õàìíà´û êûòòà áèëñýð, ñèáýýñòý´ýð.

  1977 ñûë ñààñ, Äüîêóóñêàé êóîðàêêà Ñàõà ñèðèí ïàìÿòíèêòàðû ê³ð³ð-õàðûñòûûð îáùåñòâåííàé òýðèëòýëýð ìóííüàõòàðà áóîëàð. Ìóííüà±û ÑîâМèí ñîëáóéàð áýðýññýäýýòýëэ Ãàáûøåâ Ì. Ï. ûûïïûòà.

  Äìèòðèé Êîíîíîâè÷ áó ìóííüàõòàí ìóçåéû òóòóóãà òóðóîðñóóòóãàð áµòý´èêòýýõ ýïïèýòèí ûëáûòà.

  Эмиэ кµнµ быґа тыл бі±інµ этэн, дьµµллэґэн баран, киґи эрэ хомойуох, докумуоІІа биир да тылы, пууну муçейы тутууга кыайан киллэрбэтэхтэрэ.

  Мунньах кэнниттэн залга Дмитрий Кононович, Уваров Иннокентий Алексеевич уонна мин олорон хаалбыппыт. Мин хаалбыт биричиинэм боростуой этэ. Иннокентий Алексеевич Суорун Омоллоону кірсір наадалаахпын, куотума, кµµт, ір буолуохпут суо±а диэн эппитин толорон олорон хаалбытым. Убайдарым дьэ уґуннук кэпсэппиттэрэ. Мин кіннірµ истээччи быґыытынан саІата суох олорбутум. Иннокентий Алексеевич: “Ити этэр, ба±арар музейãын тыа сиригэр, биґиэхэ Таатта±а тутуохха,”, “Оройуон дьонун-сэргэтин, салалтатын кытта сµбэлэґиэххэ, барыта табыллыа,” – диирэ.

  Бу икки сааґырбыт дьон кэпсэтиитэ таах мээнэ±э хаалбата±а. ОлоІхо±о этэллэрин курдук, Дмитрий Кононович ити кэпсэтии кэнниттэн ір-ітір буолбакка, Таатта±а биирдэ баар буолаат, дьон бі±інµ тµмэн музейы Чіркііххі тутуу боппуруоґугар сµбэлэґэн барбыта.

  Биллэн турар, Дмитрий Кононович саІа быґаарыныытын быґыытынан, Таатта±а ити музейын оІорууну ылыныыта, итинник эмискэ биир киґи сµбэтинэн буолбата±а чахчы.

  Улахан толкуйдааґын, бары іртµнэн µірэтии, туґааннаах µірэхтээхтэри, специалистары, салайааччылары кытта сµбэлэґии эрэ кэнниттэн итинник быґаарыыны ылыммыт буолуохтаах. Онон кини санаата уларыйыыта хайдах, туохтан тірµттээ±ин сэрэйиэхпитин эрэ сіп, дьиІэр син биир адбас таба уонна толору эппиэти биэрбэппит, булбаппыт буолуо гынан баран, чугаґатыахпытын эрэ сіп быґыûлаах.

  Онон Суорун Омоллоону кытта µгµстµк бииргэ сылдьыбытым, µлэлээбитим быґыытынан, кини дьон-сэргэ иннигэр, кіннірµ мунньахтарга, сµбэлэґиилэргэ элбэхтэ тыл этэрин бол±ойон истэрим, кини кэпсиирин, кэпсээннэрин умнубатарбын диэн ійдµµ сатыыðûì.

  Онон Дмитрий Кононовичка музейы Таатта±а тутарга санаà, ба±а, быґаарыныы µіскээґинигэр, кини тылын номо±уттан ійдіібµппµнэн эттэхпинэ маннык:

  МаІнайгынан,Куоракка аґа±ас халлаан анныгар музейы тутуу чугастаа±ы кэмІэ кыаллыбатын билбитэ. Кини этэринэн: “Куоракка музейы тутаары, быґаарылларын, ійііґµннэрин кµµтэн бириэмэ бі±інµ ыыттым” – диэн хомойорун хаста да истибитим.  “Инньэ гынан Дмитрий Кононович тыа сирин дьонугар-сэргэтигэр эрэнэн, санаатын былаанын уларыппыт буолуохтаах” - дии саныыбын. Итинник санаатын былаанын уларытарыгар іссі кµµс буолбут буолуохтаах кини тыа сирин дьонун-сэргэтин, салалталарын µчµгэйдик билэрэ. Дмитрий Кононович тыа сирин дьонугар-сэргэтигэр бэйэтинэн тиийэн тылын-іґµн ылыннаран Таатта±а, Уус-АлдаІІа сµрэ±ин ба±аларын – музейдарын бэйэтэ салайан норуот кµµґµнэн туттарыыта - сіптііх быґаарыыны ылбытын туоґулуур дии саныыбын.

  Иккиґинэн, аґа±ас халлаан анныгар турар маІнайгы музейа туруохтаах, оІоґуллуохтаах сирэ то±о Таатта сирэ буолбутун туґунан эттэххэ эппиэтэ арыый судургу. Бу боппуруос быґаарыллыытыгар билиІІи Таатталар оруолбут тірµт сэмэй буолуохтаах.

   Ол оннугар Саха норуотун улуу біґµлµігэ Јксікµлээх Јліксій-А.Е. Кулаковскай, улуус бастакы кулубата И. Е. Кулаковскай, саха реалист суруйааччылара А.И. Софронов, Н. Д. Неустроев, саха советскай литературатын уонна Саха норуотун государственнаґын тірµттээччи П. А. Ойуунускай, советскай былааґы, саІа оло±у Саха сиригэр П. А. Ойуунускайы, М. К. Аммосовы кытта бииргэ олохтоспут дьоннор П. П. Кочнев, А. Ф. Áîÿðîâ, Е. Ì. Егасов, П. Н. Сокольников, А. А. Андреев уонна да атыттар, итини тэІэ Таатта±а ыраахтаа±ы былааґын ыйаахтарынан буруйданан сыылка±а кэлэн олорбуттар, Тааттаны дойду оІостубуттар, саха омукка сырдыгы µірэ±и, итэ±эли сахпыттар  Э. К. Пекарскай, Д.Д. Попов, П. А. Алексеев, В. Ф. Трощанскай, И. В. Попов уонна да атыттар, аны Д. К. Сивцев – Суорун Омоллоон биир дойдулаахòàðа, литература, искусство дьонî Андросова М. Н., Васильев П. И., Винокуров И. Н.-Табаàхûрàï, Неустроева А. Д., Егоров М. Е., Егорова А. И. уонна да атыттар. Улуу Албан ааттара, кинилэр эрэ кэрэ сырдык ааттара, суоллара оІоґуллар маІнайгы музейы Чіркііх Эбэ Хотун сиригэр-уотугар оІорууну норуотунай суруйааччыга Дмитрий Кононович Сивцевка – Суорун ОмоллооІІо ылыннарбыттарыгар саарбахтаабаппын.

  Ґсµґµнэн, биллэн турар, Саха сирин ити кэминээ±и куораттаа±ы уонна тыа сирин интелигенциятын бас кіс бэрэстэбиитэллэрэ Мординов А. Е., Башарин Г. П., Осипов А. Н., Ойунская С. П., Кулаковская Р. А., Иванов В. Н., Гаврильева М. И., Андросов Е. Д., Уваров И. А., Решетников В. П., Турнин А. Е., Кашкин Х. И., Пестеряков Е. П., Жирков Г. Г., Данилов А. А., Артемьев Г. М., Кашкин В. Х., Кузьмин В. Е.,Винокуров В. И. Никифоров Е. С., Никонов Г. Д. уонна да атыттар музейы Чіркііххі тутууга дьиІнээх тирэх буолбуттара, кэлин музейы тутууга ким туох кыалларынан кіміліспµттэрэ.

 

  Дьэ, онон, Чіркііхтіі±µ аґа±ас халлаан анныгар турар музейбыт тілкіті, мин санаабар, итинник быґаарыллан турар. Билигин санаатахпына Дмитрий Кононович наґаа да хорсун быґаарыыны ылынан, тыа сирин дьонун истиэнэ курдук эрэнэн музейдары оІорууга туруммута олус да сіп эбит. Дмитрий Кононович µіґээлэр хаґан “Ээх” диэн, хаґан былааІІа киллэрэн, хаґан µбµ булан, кіІµллээн ыыталларын кіґµппµтэ буоллар, ону іссі саамай кырата 14-15 сыл кэриІэ туох да омуна суох кіґµппµтэ буоллар, билигин Сахабыт республиката киэн туттар Чіркііхтіі±µ, Суоттутаа±ы, Ытык-Кµіллээ±и музейдара хайдах тілкілінµіхтэрэ эбитэ буолла? Мин санаабар тіріібµт норуоппут материальнай культуратын музейдара тірµт оІоґуллубакка хаалаллара чуолкай быґыылаах. Государсвеннай кіміті суох, норуот кµµґµнэн,  ити музейдары норуотунай суруйааччы Дмитрий Кононович Сивцев – Суорун омоллоон тутуутун Дмитрий Кононович дьиІнээх геройдуу быґыытын, киґи быґыытынан Улуутун, уонна кини тіріібµт норуотугар уостубат улуу тапталын, инникитин ити музейдар ча±ылхайдык µйэттэн µйэ±э кэлэр µµнэр кілµінэ дьоІІо кэпсии туруохтара.

 

 

 

 

Чіркііх музейын

Салайааччыта

Н. Попов.

 

 

 I.Музейбыт тілкітµн туґунан

  Норуотунай суруйааччы Суорун Омоллоон туруорсуутунан Дьокуускай куорат аттыгар улахан музей тутуллара былааннанарын туґунан кэпсэтии, сурах баарын, эдэр сылдьан 60-с сылларга истибитим.

  Кэлин 70-с сылларга Дмитрий Кононовичтан бэйэтиттэн билбитим, аґа±ас халлаан анныгар тутуллуохтаах музейга былыргы кэмІэ ібµгэлэрбит саха, нуучча дьоно олорбут, µіскээбит, µлэлээбит дьиэлэрэ-уоттара уонна атын да хаґаайыстыбаннай тутуулара историческай уонна архитектурнай памятниктар быґыыларынан хомуллан, сир-сир аатыттан киллэриллиэхтээхтэр эбит этэ.

  Туох ханнык иннинэ сир аайы, былыр дьон олорбут, сылдьыбыт сирдэринэн тар±анан турар дьиэлэрин-уоттарын, ким да кірбіт, харайыллыбат буолан, сыл аайы іттііґµн уоттара (от уота), араас тыа баґаардара сир µрдµттэн ким да билбэтинэн, туох да айдаана суох симэлитэн иґэриттэн Дмитрий Кононович быыґыыр-араІыччылыыр ба±алаа±а.

  Уонна биллэн турар, от-баґаар уоттара сура±а суох сиэґиннэриттэн ити дьиэлэри-уоттары, тутуулары дьон-сэргэ кірµµтµгэр-истиитигэр биэрэн, хомуйан, киллэрэн, эдэр кілµінэ ыччаты оло±у, бар-дьону таптыырга, сыаналыырга µірэтэргэ музей оІорор сыаллаа±а. Кырдьык, Дмитрий Кононович аґа±ас халлаан анныгар тутуохтаах музейын туґунан ба±атын кимтэн да кистээбэккэ, салалталартан саґыарбакка, суруйааччылар, культура µлэґиттэрин араас мунньахтарыттан са±алаан советскай, партийнай салалталар истиилэригэр тиийэ, итини таґынан куорат дьонун-сэргэтин дьµµллэригэр киэІник таґаара сатаабыта.

  Дмитрий Кононович бэйэтэ этэринэн: Ким да аґа±астык утарбат, бары музейы тутууга ба±алаах курдуктара. Міккµір сµрµн боппуруостарынан музей туруохтаах сирдэрэ, тутууга туттуллар, кырата 1,5-2 млн солкуобай µбµ булууга, киирэр араас этиилэр буолаллара. Бу кэпсэтиилэр дьыаланы оннуттан хамсаппат, тіттірµ іттµгэр анньар буолан испиттэрэ.

  Бэрт ір кэм устата, улахан міккµірдэргэ кубулуйан, áылаастар орто сµнньµн булан сіптііх дьаґаллары ылыммакка, тірµт да сапсыйан кэбиґиэх курдук буолбуттара“ – диирэ.

  Уопсайынан, мілµйµінµнэн харчы µп ороскуота тахсарыттан дьулайан да±аны туґааннаах салайааччылар, син быґаарар кыахтаахтар, Боппуруос олус сиикэй, чуолкайа суох, ійµµллэрэ биллибэт,“ – диэн саараІнаан кµн-дьыл, ону кµµтµі дуо, ааґан иґэрэ.

  Манна кэпсээммиттэн кыратык туораан манныгы этэрдээхпин. Ити кэмнэргэ µіґээттэн ходуґалары, бааґыналары кэІэтии боппуруоґа, сэрии сылларынаа±ар іссі кµµстээхтик турбута. Сыыґа ійдіібіт буоллахпына, 1971 сыл диэки П. Алексеев“ совхозка Партия КК-тан òûà хаґаайыстыбатыгар эппиэттээх салайааччы кэлэ сылдьыбыта. Семен Гаврильевич ЦК киґитин Баайа±анан, Óолбанан оІоґуллубут уонна оІоґуллуохтаах сирдэри бэйэтинэн суоппардаан, арыаллаан кірдірбµтэ. Ити сырыы тµмµгµнэн, совхоз директорыгар С. Г. Жирковка Ìосквабыт киґитэ, маІнайгы уонна сµрµн сµбэтэ дуу, замечаниета дуу эбэтэр дьаґала диэххэ сіп: Јтіхтіргµтµн суох гыныІ, барытын бааґына, ходуґа оІоруІ, ñèð á³±³íµ òó´àòà ñóîõ òóðóîðà±ûò,” – äèýí áàðáûòûí ³éäµµáµí.

   “Èòè ³ò³õò³ð-òóòóóëàð áè´èãè ûòûê-ìààíû äüèýëýðáèò, èñòîðèÿáûò ïàìÿòíèêòàðà,” – äèýí Ñ. Ã. Æèðêîâ ê³ìµñêý´ýí ê³ðáµòµн ûàëäüûïïûò ñà²àðäûáàòà±à. Èòèííèê ïîëèòèêà µ³´ýýòòýí ûéûëëàí ò³´³ë³³õ áûëûðãû ³ò³õò³ð, òóòóóëàð ñîâåòñêàé áûëààñ ñûëëàðûãàð ñóîõ áóîëáóòòàðà áóîëëà. Бу кэмнэргэ т³ð³³áµò íîðóîòóí ìàòåðèàëüíàé êóëüòóðàòûí  ³ðµ´µéµµãý, ñàíààòûí òµ´ýðáýêêý, Äìèòðèé Êîíîíîâè÷ àòûí ñèðäýðãý, àòûí íîðóîòòàðãà òóîõ µëý, áààðûí µ³ðýòýð. Ò³´³ êûàëëàðûíàí, î÷÷îòîî±ó ñîþç µãµñ óîáàëàñòàðûãàð, êóîðàòòàðûãàð áààð µëýíè-õàìíà´û êûòòà áèëñýð, ñèáýýñòý´ýð.

  1977 ñûë ñààñ, Äüîêóóñêàé êóîðàêêà Ñàõà ñèðèí ïàìÿòíèêòàðû ê³ð³ð-õàðûñòûûð îáùåñòâåííàé òýðèëòýëýð ìóííüàõòàðà áóîëàð. Ìóííüà±û ÑîâМèí ñîëáóéàð áýðýññýäýýòýëэ Ãàáûøåâ Ì. Ï. ûûïïûòà.

  Äìèòðèé Êîíîíîâè÷ áó ìóííüàõòàí ìóçåéû òóòóóãà òóðóîðñóóòóãàð áµòý´èêòýýõ ýïïèýòèí ûëáûòà.

  Эмиэ кµнµ быґа тыл бі±інµ этэн, дьµµллэґэн баран, киґи эрэ хомойуох, докумуоІІа биир да тылы, пууну муçейы тутууга кыайан киллэрбэтэхтэрэ.

  Мунньах кэнниттэн залга Дмитрий Кононович, Уваров Иннокентий Алексеевич уонна мин олорон хаалбыппыт. Мин хаалбыт биричиинэм боростуой этэ. Иннокентий Алексеевич Суорун Омоллоону кірсір наадалаахпын, куотума, кµµт, ір буолуохпут суо±а диэн эппитин толорон олорон хаалбытым. Убайдарым дьэ уґуннук кэпсэппиттэрэ. Мин кіннірµ истээччи быґыытынан саІата суох олорбутум. Иннокентий Алексеевич: “Ити этэр, ба±арар музейãын тыа сиригэр, биґиэхэ Таатта±а тутуохха,”, “Оройуон дьонун-сэргэтин, салалтатын кытта сµбэлэґиэххэ, барыта табыллыа,” – диирэ.

  Бу икки сааґырбыт дьон кэпсэтиитэ таах мээнэ±э хаалбата±а. ОлоІхо±о этэллэрин курдук, Дмитрий Кононович ити кэпсэтии кэнниттэн ір-ітір буолбакка, Таатта±а биирдэ баар буолаат, дьон бі±інµ тµмэн музейы Чіркііххі тутуу боппуруоґугар сµбэлэґэн барбыта.

  Биллэн турар, Дмитрий Кононович саІа быґаарыныытын быґыытынан, Таатта±а ити музейын оІорууну ылыныыта, итинник эмискэ биир киґи сµбэтинэн буолбата±а чахчы.

  Улахан толкуйдааґын, бары іртµнэн µірэтии, туґааннаах µірэхтээхтэри, специалистары, салайааччылары кытта сµбэлэґии эрэ кэнниттэн итинник быґаарыыны ылыммыт буолуохтаах. Онон кини санаата уларыйыыта хайдах, туохтан тірµттээ±ин сэрэйиэхпитин эрэ сіп, дьиІэр син биир адбас таба уонна толору эппиэти биэрбэппит, булбаппыт буолуо гынан баран, чугаґатыахпытын эрэ сіп быґыûлаах.

  Онон Суорун Омоллоону кытта µгµстµк бииргэ сылдьыбытым, µлэлээбитим быґыытынан, кини дьон-сэргэ иннигэр, кіннірµ мунньахтарга, сµбэлэґиилэргэ элбэхтэ тыл этэрин бол±ойон истэрим, кини кэпсиирин, кэпсээннэрин умнубатарбын диэн ійдµµ сатыыðûì.

  Онон Дмитрий Кононовичка музейы Таатта±а тутарга санаà, ба±а, быґаарыныы µіскээґинигэр, кини тылын номо±уттан ійдіібµппµнэн эттэхпинэ маннык:

  МаІнайгынан,Куоракка аґа±ас халлаан анныгар музейы тутуу чугастаа±ы кэмІэ кыаллыбатын билбитэ. Кини этэринэн: “Куоракка музейы тутаары, быґаарылларын, ійііґµннэрин кµµтэн бириэмэ бі±інµ ыыттым” – диэн хомойорун хаста да истибитим.  “Инньэ гынан Дмитрий Кононович тыа сирин дьонугар-сэргэтигэр эрэнэн, санаатын былаанын уларыппыт буолуохтаах” - дии саныыбын. Итинник санаатын былаанын уларытарыгар іссі кµµс буолбут буолуохтаах кини тыа сирин дьонун-сэргэтин, салалталарын µчµгэйдик билэрэ. Дмитрий Кононович тыа сирин дьонугар-сэргэтигэр бэйэтинэн тиийэн тылын-іґµн ылыннаран Таатта±а, Уус-АлдаІІа сµрэ±ин ба±аларын – музейдарын бэйэтэ салайан норуот кµµґµнэн туттарыыта - сіптііх быґаарыыны ылбытын туоґулуур дии саныыбын.

  Иккиґинэн, аґа±ас халлаан анныгар турар маІнайгы музейа туруохтаах, оІоґуллуохтаах сирэ то±о Таатта сирэ буолбутун туґунан эттэххэ эппиэтэ арыый судургу. Бу боппуруос быґаарыллыытыгар билиІІи Таатталар оруолбут тірµт сэмэй буолуохтаах.

   Ол оннугар Саха норуотун улуу біґµлµігэ Јксікµлээх Јліксій-А.Е. Кулаковскай, улуус бастакы кулубата И. Е. Кулаковскай, саха реалист суруйааччылара А.И. Софронов, Н. Д. Неустроев, саха советскай литературатын уонна Саха норуотун государственнаґын тірµттээччи П. А. Ойуунускай, советскай былааґы, саІа оло±у Саха сиригэр П. А. Ойуунускайы, М. К. Аммосовы кытта бииргэ олохтоспут дьоннор П. П. Кочнев, А. Ф. Áîÿðîâ, Е. Ì. Егасов, П. Н. Сокольников, А. А. Андреев уонна да атыттар, итини тэІэ Таатта±а ыраахтаа±ы былааґын ыйаахтарынан буруйданан сыылка±а кэлэн олорбуттар, Тааттаны дойду оІостубуттар, саха омукка сырдыгы µірэ±и, итэ±эли сахпыттар  Э. К. Пекарскай, Д.Д. Попов, П. А. Алексеев, В. Ф. Трощанскай, И. В. Попов уонна да атыттар, аны Д. К. Сивцев – Суорун Омоллоон биир дойдулаахòàðа, литература, искусство дьонî Андросова М. Н., Васильев П. И., Винокуров И. Н.-Табаàхûрàï, Неустроева А. Д., Егоров М. Е., Егорова А. И. уонна да атыттар. Улуу Албан ааттара, кинилэр эрэ кэрэ сырдык ааттара, суоллара оІоґуллар маІнайгы музейы Чіркііх Эбэ Хотун сиригэр-уотугар оІорууну норуотунай суруйааччыга Дмитрий Кононович Сивцевка – Суорун ОмоллооІІо ылыннарбыттарыгар саарбахтаабаппын.

  Ґсµґµнэн, биллэн турар, Саха сирин ити кэминээ±и куораттаа±ы уонна тыа сирин интелигенциятын бас кіс бэрэстэбиитэллэрэ Мординов А. Е., Башарин Г. П., Осипов А. Н., Ойунская С. П., Кулаковская Р. А., Иванов В. Н., Гаврильева М. И., Андросов Е. Д., Уваров И. А., Решетников В. П., Турнин А. Е., Кашкин Х. И., Пестеряков Е. П., Жирков Г. Г., Данилов А. А., Артемьев Г. М., Кашкин В. Х., Кузьмин В. Е.,Винокуров В. И. Никифоров Е. С., Никонов Г. Д. уонна да атыттар музейы Чіркііххі тутууга дьиІнээх тирэх буолбуттара, кэлин музейы тутууга ким туох кыалларынан кіміліспµттэрэ.

 

  Дьэ, онон, Чіркііхтіі±µ аґа±ас халлаан анныгар турар музейбыт тілкіті, мин санаабар, итинник быґаарыллан турар. Билигин санаатахпына Дмитрий Кононович наґаа да хорсун быґаарыыны ылынан, тыа сирин дьонун истиэнэ курдук эрэнэн музейдары оІорууга туруммута олус да сіп эбит. Дмитрий Кононович µіґээлэр хаґан “Ээх” диэн, хаґан былааІІа киллэрэн, хаґан µбµ булан, кіІµллээн ыыталларын кіґµппµтэ буоллар, ону іссі саамай кырата 14-15 сыл кэриІэ туох да омуна суох кіґµппµтэ буоллар, билигин Сахабыт республиката киэн туттар Чіркііхтіі±µ, Суоттутаа±ы, Ытык-Кµіллээ±и музейдара хайдах тілкілінµіхтэрэ эбитэ буолла? Мин санаабар тіріібµт норуоппут материальнай культуратын музейдара тірµт оІоґуллубакка хаалаллара чуолкай быґыылаах. Государсвеннай кіміті суох, норуот кµµґµнэн,  ити музейдары норуотунай суруйааччы Дмитрий Кононович Сивцев – Суорун омоллоон тутуутун Дмитрий Кононович дьиІнээх геройдуу быґыытын, киґи быґыытынан Улуутун, уонна кини тіріібµт норуотугар уостубат улуу тапталын, инникитин ити музейдар ча±ылхайдык µйэттэн µйэ±э кэлэр µµнэр кілµінэ дьоІІо кэпсии туруохтара.

 

 

 

 

Чіркііх музейын

Салайааччыта

Н. Попов.

 

   Хара суруктар кыайбатахтара

  «Кэрэни, µчµгэйи норуокка оІоруу олус эрэйинэн ситиґиллэр» дииллэрэ кырдьык эбит. Итини мин Дмитрий Кононович оло±ор, µлэтигэр баарын харахпынан кірін эрэ буолбатах, бииргэ уорбаланан µі±µллэн билэн турабын.

 Онон норуотунай суруйааччыбыт Дмитрий Кононович Сивцев – Суорун Омоллооммут эдэриттэн ыанньытан, ыра гыммыт µтµі ба±атын, тіріібµт норуотугар кини µµнэр ыччатын олоххо-µлэ±э тіріібµт норуоттарын, дойдуларын олорон ааспыт оло±ун кірдірін иитэр история оскуолатын – музейы оІорон биэрээри µгµс утарсыылары, оруна суох ата±астааґыны, кэрээнэ суох киртитиини, бэрт былдьаґааччыллар, ордук санааччылар холбоґо-холбоґо, дьиІнээх ааттарын-суолларын бар дьонтон кистиè-кистии, атын киґи аатынан ааттанан-суолланан сур бірілір курдук тµмсэн со±отохтуу сонордооґуннарыгар сылдьыбытын туґунан бу ахтыыбар бар дьоммор кэпсиибин.

  Биллэн турар, Суорун Омоллоон µйэтин тухары тіґі эккирэтиллибитин, сымыйанан буруйданан сталинскай репрессия кілµіґэтигэр киирэн тахсыбытын мин барытын ырытыахпыí ба±арбытым да иґин, кыа±ым суо±ун билинэн туран Дмитрий Кононович Таатта±а, Чіркііххі политсûылка музейын оІорор кэмигэр буолбутун эрэ кэпсиирбин іссі чуолкайдаан этэбин.

  Николаевскай таІара дьиэтин ірімµіннэґин, итини тэІэ, сэргэ атын объектар былааннаммыт кэмнэригэр биир-биир бµтэн, оІоґуллан µлэ±э кииртэлээн эрдэхтэринэ, син балайда экспонат мунньуллуута, кэтээн кірін олорор курдук, бириэмэтэ дьэ кэллэ диэбиттии: «Суорун Омоллоон – Дмитрий Кононович Сивцев музейга киирбит кімµс экспонаттары сиэн-аґаан, атыылаан, ыскайдаан эрэр!» - диэн сурах тар±ана охсубута. Ити куґа±ан сурах, араастаан кэпсэнэн, тупсарыллан куораты эрэ буолбакка, тыа сирин оройуоннарын улахан баґаар курдук куґа±ан тµргэнник тунуйар.

  “Куґа±ан сурах сымыйа тыл-іс буолбат” - дииллэринии,  куораттан, культура министерствотын бэрэбиэркэтэ Чіркііххі, музейга, биґиэхэ кэлэр, биирдэ баар буола тµґэр

  ҐІсµµ суругу кірдірбіккі, ким µІсµбµтµн эппэккэ, биґиги докумуоннарбытын кірдіін ылан, бэрэбиэркэлээбитинэн бараллар. Биґиэхэ кірдірµллµбэт, кистэлэІ суруктарыгар этиллибит иґиттэр-хомуостар музейга баар буолан, бэрэбиэркэлээччилэр аны культура отделын специальнай счетугар киирбит харчы туттуллуутун, оІоґуллубут договордары, сметалары уонна нэрээт заданиялары балайда уґуннук кірбµттэрэ-истибиттэрэ. Биир да солкуобай тілібµр киирбит харчыттан кимиэхэ да оІоґулла илигэ. Онон улахан кэпсэтии тахсыбата±а.

  Кульура министерствотын бу бэрэбиэркэтэ: “ музейга бэриллибит экспонаттары учуоттааґын, докумуоІІа киллэрии сіптііхтµк ыытыллыбыт” - диэн, хата тылынан да буоллар, Людмила Николаевнаны хай±аан барбыттара. Ол гынан баран бэрэбиэркэлээбит комиссия ыспыраапката дьµµлгэ турбата±а, туох ис хоґоонноох суруллубута буолла, билбэккэ-истибэккэ хаалбыппыт. МаІнайгы тымныы тыал нэдиэлэ курдук бириэмэ устата биґиэхэ айбардаан, ууга-уокка тµґэрэн итинник ааспыта.

  Дмитрий Кононович иґигэр тіґі хомойбута буолуой биґиэхэ улаханнык биллэрбэтэ±э: «Хата кэлэн ырааспытын таґаардылар, µІсµµ сурук сымыйатын кірдµлэр!» - диирэ. Кимнээх суруйбуттарын, ити хара сонноох суругу аахпатар да, кірбітір да билэр быґыылаа±а. Ол да иґин, «тугу да µлэлиир µлэлэрэ суох дьон, итинтэн ордук тугунан дьарыктаныахтарай?!» - диэх курдук этэн турардаах.

  Бэрт улахан µірµµлээх быґыыга, 1977 сыл ñýòèííüè 2 кµнµгэр, улуу Октябрьскай революциябыт 60 сыллаах юбилейын кірсі музейбытын аспыппыт кэннэ Дмитрий Кононович ыыппыт, тэрийбит µлэтин холуннаран араас хонтуруоллуур тэрилтэлэр µІсµµ, тірµт онно суо±унан буруйдаан,  эмиэ хат µІсµµ сурук-бичик элбиир. ЫІырыа уйатын хайа тарпытыныы айдаан бі±і буолар. ГРУ, КГБ курдук тэрилтэлэр бэрэбиэркэлиир комиссиялара Москваттан тиийэ кэлэн биґиги µлэбитин бэрэбиэркэлииллэр.

  Хас биирдии бэрэбиэркэлээбит комиссиялар биґигини аны µбµ сиэґиІІэ уорбалыыллара биллэр этэ. Ыытыллыбыт µлэлэр акталарын, наряд заданиåлар, хамнас тілібµрµн кичэйэн, биирдии µлэґитинэн тіґі µлэ оІоґуллубутун, тіґі бириэмэ±э оІорбуттарыгар, тіґі хамнас бэриллибитигэр тиийэ, хамнас ылбыт µлэґиттэрбит èлии баттааґыннары кытта бэрэбиэркэлээн 2,5- 3 ый курдук тиритэ-хорута µлэлээбиттэрэ. Тутуó материаллара оросêуоттаныытын биирдии тутуллубут дьиэнэн-уотунан сылдьан, аа±ан-суоттаан, норма быґыытынан тіґі оросêуоттанарын тэІнээн бэрэбиэркэ бі±і буолбута. Тус бэйэм сарсыарда эрдэттэн µлэ чааґа са±аланыан быдан инниттэн киэґээ хойуêка диэри бэрэбиэркэлиир дьон наадыйар боппуруостарыгар соро±ор тылынан, соро±ор суругунан быґаарыы биэрииттэн уонна туґааннаах докумуоннары булан кірдірµµттэн ордубата±ым. Ытык-Кµіл уонна Чіркііх музейын икки ардыгар кµн аайы кэриэтэ сырыылыырбыт, объектары хат-хат кіріллірі, мээрэйдииллэрэ.

  “Кіðдµµр сыыґы булар” - дииллэрэ оруннаах быґыûлаах. “Чіркііхтіі±µ Николаевскай таІара дьиэтин тµннµктэрин тас киэргэллэрин быґан-іІін оІорууга 2,5-2 мм курдук ситэ хаспакка, чычаастык оІоґуллубут” - диэн урукку харчынан 370 солкуобайы миигиттэн тілітіргі дьаґал таґаарбыттара.

 Хайыамый, ити дьаґалларын илии баттаан ылан баран, оІорбут маастарга, Ыкчанов Семен Николаевичка сµбэлэґэ дьиэтигэр тиийэн, биґигини бэрэбиэркэлии сылдьар Москва комиссиятын дьаґалын кірдірбµтµм.

  Семен Николаевич а±албыт докумуоммун кірін баран эттэ: «Эргэ наличниктартан кээмэй ылан оІорбутум ээ» - диэн саІа аллайбыта. Онтон кэлин: «Мік굴эн да диэн, бу µбµ бэйэм бµгµн тілµім!» - диэн дьиэтигэр хаалбыта.

  Дьэ, мантан ордук, µбµ сыыґа туттууну бэрэбиэркэлээбит комиссиялар булбатахтара.

  Маннык улахан специалистар, маннык уґун унньуктаах бэрэбиэркэлэригэр µллэр µйэтигэр биирдэ тµбэспит сааґын тухары суот-учуот µлэґитэ, культура отделын кылаабынай бухгалтера Мочкина Варвара Петровна барахсан сотору-сотору ыытыллар бэрэбиэркэлэргэ олус чаастатык ыІыралларын, хас биирдии солкуобай ороскуотугар быґаарыы биэрэрин абааґы кірін: «Суорун Омоллооннуун туох алдьархайы оІороІІут биґигини туох абааґы бэрэбиэркэлэринэн сордоотугут,» - диэн дьон истибэтигэр мі±µттэрэ.

  ДьиІэр олус да Москва, Дьокуускай бэрэбиэркэтэ суох, оройуоммут Райфина, салайааччы Коркина Дария Гаврильевна биир солкуобайы туора-маара туттарбат этэ.

 Эдэр салайааччы буолан, эдьиийим курдук киґиэхэ µп-харчы дьыалатыгар куруутун умналаґа-кірдіґі элбэхтик сылдьарым, сµбэлэтэрим, ылбыт, туттубут µппэр тылбынан да буоллар отчуоттуурум. Семен Гаврильевич Жирков ыІырыытынан музейы оІорууга киирбит µбµ, Дария Гаврильевна сµбэтинэн, культура спецñ÷етугар киллэриммит, дьиІнээх µбµ сиэґиІІэ уорбаланыыттан быыґанан турабыт. Киирбит харчы кісті сытара, банк ніІµі барыта оросêуоттанар буолан, Райфин сµрµн специалиґа Антонина Спиридоновна Миронова, Дария Гаврильевна уІа илиитэ кірі олороро. Урукку салайааччылар уопсай µбµ тыытар ійбµт суо±а, хата ол-бу кыра кыґал±аларга бэйэбит хамнаспытыттан, дьиэ кэргэммит хасааґын, барыанньаттан са±алаан, этигэр, арыытыгар, сµігэйигэр тиийэ µгµстµк туттарбыт. Оччолорго дьиІэр,  «бу бэрэбиэркэлэр сыалларынан, сыыґаны-халтыны булан, Дмитрий Кононович Суорун Омоллоону буруйдааґын» - дии саныырым, ити ійдібµлбµн Дмитрий Кононович биирдэ бэйэтэ: «Николай, эí ити дьоІІо кыыґырыма, хомойума, ити µтµі дьон, дьаґалы толоро сырыттахтара дии. Јйдіі, ити мин «до±отторум» хара суруктарын, анонимкаларын бэрэбиэркэлииллэр!» - диэх курдук  этэн кіннірін турар. ҐІсµµ суругунан бэрэбиэркэлээччи комиссиялар Дмитрий Кононович ыыппыт µлэтигэр сыыґаны тугу да булбатахтара. Ґп-харчы сокуоннайдык туттуллубуттарын, экспонаттар сіптііхтµк харыллалларын туґунан тµмµктэрдээх комиссиялар бэрэбиэркэлэрин бµтэрбиттэрэ. Бу да сыырыыларга, ол хара суруктары биґиэхэ кірдірбітіхтірі. Дьэ улахан бэрэбиэркэлэри ааґан: «аны маннык хара балыырга киирэн маннык бэрэбиэркэ±э істііхпµт да тµбэспэтин! » - диэн, «Дьэ киґилии µлэлиир инибит» - диэн хаалбыппыт. Ол гынан баран, кирдээх ис хоґоонноох суруктар µіскээґиннэрэ а±ыйаабата±а.

  Сотору буолаат, дьону барытын соґумар Дмитрий Кононовиґы хараарпыт «киэІ» ис хоґоонноох сурук эмиэ Москва±а тиийэр ЦК-а±а, онон Киин Комитетыттан тµірт киґилээх комиссия Таатта±а кэлэн µлэлээн турар. Бу суру кис хоґооно: “Суорун Омоллоон тірµт дьµµлэ-дьµґµнэ суох барда, сууту-сокуону тірµт билиммэт буолла, онноо±ор Петр Алексеев нуучча рабочай революционера олорбут бала±анын «Булгунньахтаахха» турбутун кітµттэрдэ. Ол оннугар ферма туттарда” - диэн µґµ.

  Итини мин Москвалар тылларыттан уонна оройуон маІнайгы сирэй салайааччытыттан Артемьев Георгий Михайловичтан истибитим. ҐІсµµ суругу эмиэ кірдірбітіхтірі. Аны санаатахха «М. С. Горбачев демократиятын» ірігійдіін эрэр кэмэ этэ.

  Москваттан кэлбит комиссияны уонна Дьокуускай куораттан арыаллааччылары Георгий Михайлович миигин арыаллыырбар «Булгунньахтаахха» сырытыннарар гына дьаґайбыта.

  Хайыамый, “ілірµллэр суругун бэйэтэ таспыта” – диэбиттэригэр дылы биґигини дьµµллээґини тэрийэ бэлэмнии кэлбит комиссия дьонун «Сиэллээх алаастарынан» быґа, Дьµлэй нэґилиэгэр «Булгунньахтаах» алааска тиэппитим. Бэрэбиэркэлии кэлбит дьонум, бэйэтинэн турар бала±аны кірін олус соґуйбуттара. П. Алексеев олорбут бала±ана, тірµт да тыытыллыбакка, кіґірµллµбэккэ оннугар турарын харахтарынан кірін итэ±эйбиттэрэ. Сурукка этиллибит хотон туґунан ыйыталаґа да барбатахтара.

  Петр Алексеев бала±ан-музейа µчµгэйдик кірµллэн турарын, дьон-сэргэ убаатстабыллаахтык сыґыаннаґарын бачча ыраах сиргэ кірірµн-истэрин, алддьаппаттарын-ыспаттарын  бэрэбиэркэлээччилэрим кірін олус µірбµттэрэ, бэрт диэн бэркиґээн, олус сі±ін, астынан кэлэн оройуон салайааччыларыгар Артемьев Георгий Михайловичка бэрэбиэркэни тµмµктµµр кэпсэтиигэ улаханнык махтанан барбыттара. Бух ара сурук тэрийтэрбит бэрэбиэркэтин тµмµгµн туґунан Дмитрий Кононовичка оройуон салайааччыта Артемьев Г. М. бэйэтэ тиэппит буолуохтаах. То±о эрэ Дмитрий Кононовичка ити кэмнэргэ бу сурук туґунан дьон-сэргэ ортотугар, аґа±астык анаан минээн кэпсээбиттэрин ійдіібіппµн. Онтон бэрэбиэркэ тµмµгµн, туох баарын Георгий Михайлович, дьэ кырдьык, оперативнай дьону-сэргэни кытта сµбэлэґэн µлэлии сатыыр салайааччы, аґа±астык дьоІІо тиэрдэн турар.

  Дмитрий Кононович, киґитэ кини буолан, биир дойдулаахтарын ата±ар туруоран, ійдірµн-санааларын, кµµстэрин-кыахтарын тµмэн, музейы тутууга ыытар µлэтин-хамнаґын утаран, барытын харанан кырааскалаан, уорбалаан аата суох анонимканан дьарыктаммыт дьону булар, бобор уонна кинилэри ійдітір кыах суо±ун курдуга миигин эрэ буолуо дуо, дьону-сэргэни улаханнык хомотор этэ. Ити хара суруктаахтар кимнээхтэрэ кістін-биллэн, муІ саатар, сэмэй «маннык гынымаІ» - диэн сэрэтиигэ турбатахтара киґини барытын сіхтірір хара дьыала этэ.

  ДьиІэр, ити кэмІэ биир тойону, киґини эбэтэр кэргэІІин кытта айдаарсыыга ал±ас куґа±ан тылы-іґµ таґаардын да уон биэс суукка±а эрэ буолуо дуо, уголовнай дьыала±а эриллэр кэм этэ. Аґыннахтарына ЛТП-га ыытыахтарын сіп этэ.

  Итинник кµµстээх киґи чиэґин кімµскµµр сокуоннар Дмитрий Кононович – Суорун Омоллоону кімµскээбэтэхтэрэ. Хаара санаалаахтарга Суорун Омоллоон µрдµгэр кинини тіґі кыалларынан хараардан туран айбардыылларыгар а. э. оруна суох хара суругунан ата±астыылларыгар былаастар кіІµллээн турар кэмнэрэ быґыылаа±а. Былааска олорор араас µрдµк сололоох дьоммут истэ-истэ истибэтэ±э, кірі-кірі кірбіті±і буолбуттара киґини дьиксиннэрэр этэ. Ити кэмІэ Дмитрий Кононович чиэґин кімµскээбит биир да республика салайааччытын ійдіібіппµн.

  Дмитрий Кононович киґи да, норуотунай суруйааччы да быґыытынан чиэґин кімµскµіх айылаах суруйааччылар союзтарыттан са±алаан аахтахха элбэх тэрилтэ баар буолуохтаах да улуу киґибит чиэґин кімµскµµр биир да тэрилтэ, биир да салайааччы ити хара суруктаахтарга утаран биир да эппиэти, хаґыатынан, радионан, телевизорынан докумуону ылыммата±а, биэрбэтэ±э дьон-сэргэ истиитигэр таґаарбата±а. Эгэ эппиэккэ тардыллыахтара дуо? Суох! Буолла±а дии! Дмитрий Кононович ис иґиттэн хомойон «бэрт» диэн бэккиґиирэ. Ол гынан баран ити дьыала±а тірµт дакаастаґа да барбата±а, бириэмэтин уонна кµµґµн харыґыйара.

  Маннык балаґыанньа±а музейы тутуу бара турбута. Сµрµн µлэлэри бµтэрэн, дьон-сэргэ Саха сирин араас улуустарыттан тэрээґиннээхтик кэлэн музейы кірµµ-истии бі±і са±аламмыта.  Дьон-сэргэ музейы кірін баран Дмитрий Кононовичка – Суорун ОмоллооІІо муІура суох махтаммыта олус улахан этэ. Дьон-сэргэ µтµі тыла, ба±а санаата Дмитрий Кононовиґы кынаттаабыта, арааґа, ити истиІ махталлар, хомойуу-хоргутуу ыарахан тµгэннэрин умуннаран иґэллэрэ.

  Саас хаардаах кулун тутар саІатыгар вертолетунан РСФСР культуратын министрэ Мелентьев Юрий Серафимович  кэлэн кірін, музейтан астынан, Саха сирин дьонун, салалтатын улаханнык хай±аан барбыта Дмитрий Кононовичка іссі кµµґµ, кµµстээх эрэли биэрбитэ. Оччотоо±у Советскай Россия тойонун Мелентьев Ю. С. Министр иннинэ Саха сирин биир да улахан салайааччыта Обкомтан да, Совминтан дьиІэр сылдьан, тутулла турар музейы кірі иликтэрэ.

   Ытык-Кµілгэ Россияттан министр кэлэн бараатын кэннэ, ити саас Саха сирин памятниктарын харыстыыр оройуоннардаа±ы, куораттардаа±ы общественнай тэрилтэлэрин научнай-практическай семинардара ыытыллар буолбута. «Алексеевскай оройуон памятниктары харыстааґыІІа, кірµµгэ-харайыыга ыытар µлэтин уопутун туґунан ити общество председателэ Уваров Иннокентий Алексеевич уонна Чіркііххі политссылка музейын тутааччы народнай суруйааччы Дмитрий Кононович – Суорун Омоллоон сµрµн дакылааттары оІороллор» - диэн оччотоо±у Совмин солбуйар председателин Габышев Михаил Прокопьевич дьаґала кэлбитэ. Саха сирин араас уґук муннуктарыттан 200 тахса киґи кэлэн былаан быґыытынан, мин санаабар, сµрдээх µчµгэйдик ирэ-хоро кэпсэтэн, семинардаабыппыт, дакылаатчыттарбыт дакылааттарын семинар кыттыылаахтара олус сібµлээбиттэрэ. Кырдьык киґи холобур ылар тµгэнэ элбэх этэ. Киэґээ семинар кэнниттэн Ытык-Кµіл остулубуойугар аґылык тэрийбиппит. Райком, райсовет дьаґалынан тэриллибитэ. Кіннірµ аґы мин командировкалар суоттарыгар тіліібµтµм. Онтон арыгытын, шампанын куораттар быґаарбыттара, кэлин истибитим бириэмийэ суотугар атыыласпыттар этэ.

Ґчµгэй семинар барда диэн санаабыт ірі кіті±µллэ сырытта±ына «Социалистическая Якутия» хаґыакка «Под звон хрустальных бокалов» - диэн ааттаах критическай ыстатыйа ойон тахсар. Јр буолбата±а бэрэбиэркэлиир оргаттар икки-µс кµн устата, культура отделын, мин дьаґалларбын кірін-истэн куоратынан, этэргэ дылы, тыанан сµµрэн бэрэбиэркэ ыыта охсон баран, таастыы нэдиэлэ курдук кэмІэ сµтэн хаалбыттара. Бу кэм устата, миэхэ Совмин солбуйар председателэ  Михаил Прокопьевич иккитэ телефонунан кэпсэтэн, бэйэтин хармааныттан харчы биэрэн, тахсыыбыт оросхуотка, син биир тілібµр тµґэрэллэр диэн тіліґіргі кірдіґі сатаабытын мастыы аккаастаабытым. Итинник кэпсэтиини кэлэ сылдьыбыт культура министрин солбуйааччылар, атын оройуонтан кэлэ сылдьыбыт ыалдьыттарбыт ыыта сатаабыттара. Оройуонум салалтата ыІыран ылан сµбэлэґэн турар, эмиэ кіміліґір ба±алаахтара да мин аккаастаммытым. Испэр сана бі±і±і тµґэн µлэбиттэн µµрµллэн, уґуллан барарым буолуо диэн олустук хомойорум. Ити кэмІэ «коллективнай арыгылааґыны тэрийии иґин» - диэн буолла да, кими да арба±астаах да абыраабат этэ.

  Мин дьыалабын µіґээлэрбит прокуратуранан, республика норуотунай хонтуруолунан эргитэ сатаан баран, оройуон норуотунай хонтуруолугар кірдірбµттэрэ. Норуотунай хонтуруол председателэ Бравин Д. Г. µс ыйдаах хамнаспыт толору ыларга туруммутун, мунньахха миигин дьµµллµµ олорор дьонтон Осипов М. Н. «ойохтоох, икки о±олоох киґиттэн ити суумманы барытын тілітір ыарахан, онон µс ый устата хамнаґын аІаарынан тілітір сіп» - диэбитин норуотунай комитет µгµс чилиэттэрэ ійііннір, кэм халымыр со±устук тµбэґиннэрэн кірбµттэрэ. Эдэрим, уопута суо±ум абыраабыта. Манна эбэн эттэххэ, быґаарыыбын хаста да ылбыттара, аан маІнай бэрэбиэркэлээччилэр, онтон оройуон прокурорун солбуйааччыта, оройуон партийнай хонтуруола уонна кэлин миигин дьµµллээбит оройуон норуотунай хонтуруола. Ити былаґын тухары банкеты Ким дьаґайбытай, банкекка кимнээх сылдьбыттарый диэн тэрийсибит, сылдьыбыт дьон аатын суруйтара сатаабыттарын, мин ким да аатын суруйартан аккаастаммытым, тірµт суруйбата±ым. «Суорун Омоллоон – Д. К. Сивцев, Совмин председателин солбуйааччы Габышев М. П. уонна да атыттар банкекка сылдьыбыттара дуо диэн ыйыталларыгар», «мунньахтаан баран барбыттара, банкекка сылдьыбатахтара» - эппиэттээн, атыны эппэтэ±им туґугар эмиэ улахан эрэй этэ, силиэстийэ±э сылдьар. Дмитрий Кононович ити кэмІэ: «ити миигин эккирэтиґэн дьаабыланар дьон µІсµµтµн эрэйигэр тµбэґэн аастыІ» - диирэ.

  Дьэ ити курдук балаґыанньа±а сылдьан тэрийэр µлэтин быыґыгар,уґун кэм устата чочуйан оройуон партийнай, советскай, хаґаайыстыбаннай салайааччыларын тµмэн, сµбэ бі±інµ сµбэлэґэн, Райком пропаганда±а отделын (сэб. Слепцов А. А.), райсовнт культура±а отделын (сэб. Попов Н. Е.) уонна оройуон бытовой комбината (салайааччы Осипов Т. Н.) быґаччы кіміліґµннэрэн, Дмитрий Кононович оройуон историятын уонна Чіркііх музейын экспозицияларын, выставкаларын материалларын кірдірір ис хоґоонноох фотоальбому оІорбута. Ґірµµлээх быґыыга-майгыга оройуон бастыІ µлэґит дьонугар, салайааччыларга кµндµ бэлэх, махтал бэлиэтин быґыытынан оройуон салалтата (батсакы секретарь Пестряков Егор Петрович) биэрэр фотоальбома кµндµ бэлэ±э буолбута.

  Бу фотоальбом эмиэ улахан айдааннаах буолбута. Табаарыстарбыт“ бу фотоальбоммутугар улахан политтическай, идеологическай итэ±эстэри булан, Дмитрий Кононович Сивцевы – Суорну Омоллоону – сµрµн авторы Партия райкомун бастакы, иккис секретардарын киэІ ыІырыылах Партия Уобаластаа±ы комитетын бюротугар дьµµллµµллэр уонна кытаанах партийнай миэрэлэринэн строгай выговордары,  партийнайдык биэртэлииллэрэ.

  Онтон пропаганда отделын сэбиэдиссэйин Слепцов А. А., культура отделын салайааччыны миигин уонна хаґаайыстыбаннай тэрилтэ салайааччытын Осипов Т. Н. Партия Адексеевскайдаа±ы Райкомун бюротугар ылбыт дьаґалларын толорон, ыбылы мі±ін-этэн туран, биґиги кинилэри уган биэрбиппит курдук буруйдаан строгай выговордарынан на±араадалаабыттара”.

  ДьиІэр Райкоммут бастакы чекретара Егор Петрович киґитинэн µчµгэй кіні киґи, салайааччы да быґыытынан убаастыыр салайааччым, бэйэтэ салайан биґигини µлэлэтэн баран, киґилии сиэґинэй санааттан, биґигини олус кытаанах миэрэ±э суо±а диэн улахан эрэллээх этибит. Онон бюро кэнниттэн дьµµллэммит соруда±ы дбаґалы толордо±о дии санаабыппыт.

  ОІорбут буруйбут сµрµн ис хоґооно маннык: АльбомІа киллэрбит, Суорун Омоллоон эт-хаан айма±ын Сивцев М. М. Хаартыскатыгар µчµгэй быґаарыы суох диэн. ДьиІэр “П. А. Ойуунускай маІнайгы учуутала” - диэн быґаарыыбыт ійдімміт, кыра µґµ. Советскай былаас істіі±µн курдук суруйуохтаах µґµбµт. ДьиІэр оскуоланы, балыыґаны астарбыт, диэбиппит буоллар букатын биґигин бµтэриэхтээхтэр эбит.

  Иккис хаартыска, К. Оруоґун хаартыската, “Э. К. пекарскай кіміліґііччµтэ, саха олоІхотун сурукка-бичиккэ киллэрсибит” – диэн быґаарыыбыт сыыґа µґµ. Аатырар Оросиннары тіріібµт норуоттарын кир істііхтірµн бэлиэтээн саха дьонун кіліґµнµн сиэччилэр, хааннарын уулааччылар диэх курдук эбэн, кэІэтэн“ быґаарбатах µґµбµт.

  Аны фотоальбомнарбыт дьыл±аларын туґунан. Обком бюротун кэнниттэн, “µіґээлэр дьаґаллара” - диэн формалаах дьонунан хомуттарыы са±аламмыта. Райком бастакы секретара: Чэ, до±оттор, алльбомнары ким ылбыт бэйэ±ит а±алан биґиэхэ туттарар буоллугут“ – диэн фотоальбому ылбыт дьоннор испииґэктэрин тутан олорон кірдіґін эппитэ: Син биир барытын хомуйар, суох гынар буоллулар“ – диэн іссі то±оґолоон ійдіті сатаабыта.

  Суорун Омоллоон миэхэ анал суруктаах фотоальбомун бэйэбинэн илддьэн биэрбэтэ±им иґин, киэґээ формалаах дьон куорттан кэлбиттэр этэ (билбэт дьонум) дьиэбэр кэлэн кэргэним, о±олорум кірін олордохторуна модуйан тура кірдіін, илдьэ баартара. Ити курдук  Дмитрий Кононович норуотугар биир кэрэ бэлэ±э суорума суолламыта. Аал уокка быра±ыллыбыта чахчы, уокка уматыллыбыта чахчы

  Фотоальбом авторыттан, Дмитрий Кононовичтан,кини илиититтэн кини µтµі айымньытын, µйэлэр тухары бар-дьон, тіріібµт дойду туґугар, сырдык-кэрэ, айымньылаах, туґалаах µлэ±э, олоххо ыІырар µлэтин, хайдах норуокка туґата суох, істііх быґыытынан былдьаабыттара ійµмм хоппот. Кµµс-хаан кыайтаран, эмиэ сымыйанан буруйдаан, кыґарыйан туран ылбыттарыгар тірµт саарбахтаабаппын, истигэн эрэттэр, урукку билэр дьоно, баалларын былаастарын биллэрбит саллааттар былаас улгум уолаттра µіґээлэр дьаґалларын толордохторо дии...

  О гынан баран, кинилэр да буолаллар Дмитрий Кононович оІорбут биир дуу, икки дуу фотоальбому кірдµµ сатаан баран буолбатахтарын ійдµµбµн. То±о диэтэххэ миэхэ иккитэ ыйыталаґа, кытаанах боппуруостардаах (обыск оІорботохторугар баґыыба) кэлэ сылдьыбыттара. Ол дьон миэхэ эрэ сылдьыбатах буолуохтаахтар.

  Инникитин, бу альбому булан, элбэтэн Дмитрий Кононович ити ыраас µтµі ба±атын толорон, тіріібµт норуотугар, кини ыччатыгар биэрбит киґи диэн ба±алаахтар, Егор Петрович Пестряковтан са±алаан элбэхпит.

  “Хайаан да Дмитрий Кононович ити µлэтин, айымньытын, биґиги кыайан булбатахпытына оІорботохпутуна да±аны, бириэмэ ааґыытыттан тутулуга суох, бар дьон ити фотоальбому булан тилиннэриэхтэрэ, хаґан эрэ норуокка, ыччакка тиэрдиэхтэрэ диэн бигэтик эрэнэбин. Ити 1-2 экземплярдар эмискэ мээнэ±э сµппэтэх буолуохтаахтар, хайа эрэ эрэллээх, хорсун  сµрэхтээххэ баара чахчы.

  Бµтэґик Обком партийнай бэрэбиэркэтэ Чіркііххі политссылка музейын тутууну бэрэбиэркэлээґиІІэ: Партия уобаластаа±ы комиссията анал клмиссията иґэр“ – диэн истэн эрэ хаалбыппыт, Кэлэ охсон, бэрэбиэркэлии охсон тіннµбµттэ𠵴µ“ – диэн истибиппит. Салайааччы да, киґи да быґыытынан маннык бэрэбиэркэ±э тµбэспэтэ±им, бэрэбиэркэ “судургу курдугун” оччолорго сіхпµтµм.

  Бу бэрэбиэркэ туґунан, музейы тутуґа сылдьар дьон тµмµгµн тугу да истибэккэ, туох диэн барбыттарын билбэккэ хаалбыппыт.

  Дьону кытта кірсµґµµнµ, докумуоннары кірµµнµ, дьиэни-уоту кэмнээґини ыыппатахтара, кµµлэйдии, кірі эрэ сылдьар дьон курдук, киирэн эрэ тахсыбыттара.

  Бэрэбиэркэлэрин тµмµгµнэн куоракка киирэн улахан -------- оІорбуттарын истибиппит. Туох тµмµгµ оІорбуттарый диэн сэргии ыйыталаґа сатаабыппыт да±аны ким да тугу да эппэтэ±э, билбэттэрэ эбитэ дуу.

  Обком бюротугар Дмитрий Кононович ыІырыллыбытын, барбытын да билбэккэ хаалбыппыт. Онтон сотору буолан баран куораттан айаннаан, µірэн-кітін кэлэн: Музейбыт музей буолла, Обком ійііті“ – диэн барыьытын µірдµбµтэ.

  Онтон кэлин истибиппит, до±оор, дьэ эмиэ иэдээн буола сыыспыт. Бэрэбиэркэлээбит Обком комиссиятын чилиэттэрэ В. -. Охлопков, П. С. Троев: “сібі суох улахан сыыґалардаах, музейга маарыннаабат, музей буолар кыа±а суох, кірдібµлгэ ыраа±ынан эппиэттэбэт” - диэн дакылааттаабыттар. Комиссия чилиэнэ В. Луковцев бииргэ бэрэбиэркэлэспит дьонун дакылааттарыгар тірµт сібµлэспэтэх, “Чіркііххі тутуллубут политссылка музейа музей буолар кыахтаах” - диэн киирсии бі±інµ киирсибит.

Обком бюротун µгµс чилиэттэрэ, ол иґигэр А. А. Томтосов кµµскэ утарсыбыттар, тыл этинии бі±і буобут.

  Бюро мунньа±ын сµрµн докумуонун ылыныыга мунньах тµмµгэр, этиллибит кириитикэлэргэ тірµт суолта биэрбэккэ обком бастакы секретара Гаврил Иосифович Чиряев Чіркііх политссылка музейын Дмитрий Кононович Сивцев – Суорун Омоллоон былаанынан тутуллубут, ійіібµт, адьас наадалаа±ынан аахпыт, бюро±а этиллибит замечаниелары туоратарга Дмитрий Кононовичка эппит уонна бу музейы инникитин государственнай музей оІорон µлэлэтэргэ, µбµн-аґын быґаарарга Совмины, культура министерствотын сорудахтаабыт. Гаврил Иосифович Чиряевка аадырыстаан: Ґтµі киґи ханнык да балаґыанньа±а µтµінµ ійдµµр, кімµскµµр, ійµµр, µксэтэр буолла±а“ – диэн Дмитрий Кононович улаханнык махтанар суругунан ахтыытыгар кірµіххµтµн сіп. Хара суруктар хасыґыыларын туґунан ахтыыбын манан бµтэриим.

  Онон тµмµк курдук санааларбын эттэхпинэ маннык:

  МаІнайгынан, Дмитрий Кононовиґы утарааччылар, бэйэлэрин дьиІнээх сирэйдэрин кистээн, ол иґин ордук µгµстµк аны Таатта дьонун ааттарынан, соро±ор ким да билбэт Пуховтар, Петуховтар аатыран суруйбут хара суруктара Улуу Суорун Омоллоону Чіркііххі тіріібµт сиригэр сиригэр-уотугар политссылка музейын тутар модун санаатын, µтµі ба±атын, дьулуурун кыайан тохтоппотохторо,  тохтотор кыахтара суох да этэ. Суорун омоллоону тіріібµт норуота ійµµрэ норуот таптала. Эрэлэ Дмитрий Кононовичка уостубат уо±у, кµµґµ биэрэллэрэ.

  Иккиґинэн, мин санаабар республика µрдµкµ былааґыгар Михаил Ефимович Николаев Президиэнинэн µлэлиэ±иттэн Дмитрий Кононович сирэйдиин, дууґалыын ис иґиттэн сырдаабыта. Киниэхэ кµµґµгэр іссі кµµс киирбитэ. Ол да иґин дмитрий Кононович тіріібµт норуотугар эрэ буолуо дуо кµн сирин бары дьонугар-сэргэтигэр µтµінµ оІорор былааннара дьэ кµµсксэ олоххо киирэн испиттэрэ. Санаабар, дмитрий Кононович эдэригэр тµспµтэ, кырдьары умнубута!

  Онон Саха сирин бастакы Президенэ Дмитрий Кононович Сивцев – Суорун Омоллоон айар тутар, µлэлиир дьо±урун, киґи быґыытынан сааґын да±аны дьиІнээхтик уґаппыта.

Ґсµґµнэн, саас µйэ тухары, ханнык ба±арар норуокка хара суруктары суруйааччыларга бар-дьон кинилэргэ сыґыана, сыанабыла, биллэр тµбэлтэтигэр олус кытаанах буолааччы, ол иґин анонимканы айааччылар куруутун сирэйдэрин сабынан, атын ааты-суолу ылынан сылдьаахтаатахтара.

  Ити дьон бэйэлэрин курдук санаалаах, дууґалаах былаастаах дьоІІо илин-кэлин сµµрээччилэрэ суруксуттууллара биллэр суол. Киґи аймах историятыгар, биґиги Советскай да олохпутугар ити хара суруктаахтар, аата-суола биллибэт автордар µтµілэринэн“, кімілірµнэн“ тіґілііх алдьархайы оІорбуттарай?, тіґі буруйа суох уонунан мілµйµін дьону, норуоту-норуотунан суорума суоллаабыттарай? Михаил Ефимович Николаев Президенниэ±иттэн, этэн ааспытым курдук, Суорун Омоллоону сонордоон сордуур хара суруктар кµірэйбэтэхтэрэ. Ол иґин, хара суруктар норуот туґугар дьиІнээхтик µлэлиир былаастаах дьоІІо кµірэйэр аналлара суо±ар эрэнэбин. Кырдьыгынан, Суорун Омоллоон курдук чиэґинэйдик норуот, дойду туґугар µлэллин, олорор µтµі дьоммут ааттарын хара суруктартан харыстыыр, хара сурук хаґаайыннарын сирэйдэрин хайаан да, бар дьоІІо кірдірір туґалаах кытаанах сокуон инникитин µіскµµрµгэр, µлэлииригэр чиэґинэй киґи барыта ба±арара буолуо дии саныыбын. Сокуону оІорор дьоммут дьон чиэґин харыстыыр, хара суруктары барыІалыыр сокуону таґааралларыгар эрэлим улахан.

  Дмитрий Кононович Сивцевы – Суорун Омоллоону хара суругунан саґа-саґа, сирэйдэрин, ааттарын кистии-кистии сойуолаґар оннугар, итти суруктары суруйбут дьон, Дмитрий Кононович ити µтµі, сырдык ба±атын сµрэхтэринэн ылынан туран бэйэлэринэн кіміліспµттэрэ буоллун, тіґілііх элбэх туґалаа±ы тіріібµт норуоттарыгар оІороллоро, оІорсоллоро хаалбыта буолуой? Куттас, мілтіх дьон буолан µтµі, улуу киґиэхэ утары турбута буолаахтаатахтара. Дьон буоллахтарына, ити дьон бюилигин тіґі эрэ бэйэлэриттэн бэйэлэрэ хомойон эрдэхтэрэ?

  Хара суруктар сыалларын сиппэтэхтэрэ, хара суруктар кыайбатахтара, сордоохтор ити хара суруктар автордарын ааттара-суоллара билиІІээІІэ диэри биллибэт, билиІІээІІэ диэри саґан сордонор буоллахтара.

  Иґигэр кэпсээбитим курдук элбэх иэдээннээх эрэйдээх, таґыттан кірдіххі барыта µчµгэйинэн дьон ійµгэр, санаатыгар, Чіркііххі аґа±ас халлаан анныгар итинник улахан музей оІоґуллубута. Айыл±а±а сааскы кэм барахсан кэлэрин курдук, µірµµ-кітµµ, ірі кіті±µллµµ кэмигэр, Суорун Омоллоон тэрийиитинэн, норуот кµµґµнэн, бэрт судургутук кылгас кэмІэ ити улуу тутуу быґаарыллан хаалбыта.

  Ноурокка Суорун Омоллоон аата суола, олоІхо бухатыыра Ньургун Боотурдуу µтµі номох быґыытынан µйэлэртэн µйэлэргэ бэриллэн иґиэ±э.

 

Попов. Н. Е.

  

 Боотурускай улуу´угар XIX µйэ бµтµµтµгэр атын улуустарга холоотоххо элбэх сыылынайдар олорбуттара биллэр, олор истэригэр  Э.К.Пекарский, В.М.Ионов, П.А.Алексеев, В.Ф.Трощанский,  Н.А.Виташевский,  В.В.Серошевский,  С.В.Ямтремский, В.Е Горинович,  В.В.Ливадин, В.Г.Короленко, о.д.а. Кинилэр оччотоо±у µ³рэ±э суох хара²а норуот тылын-³´µн, оло±ун-дьа´а±ын си´илии µ³рэппиттэрэ,  оскуолары,  эмтиир пууннары а´ан µлэлэппиттэрэ. Ученай, профессор Г.П.Башарин бэйэтин µлэлэригэр сыылынайдар саха норуотун оло±ор бары ³ттµнэн µтµ³ сабыдыалы о²орбуттарын бэлиэтээн турар. Сыылынай Д.И.Бартеневка µ³рэммит саха народнай суруйааччыта Д.К.Сивцев – Суорун Омоллоон  µтµ³нµ сахпыт дьону кµ²²э холоон судаарыскайдартан атыннык ааттаабат этэ, кини                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 элбэх айымньыларыгар судаарыскай сырдык уобара´а итэ±этиилээхтик ойууланар.

    1977 сыллаахха Улуу Октябрь 60 сылын к³рс³ сэтинньи 2 кµнµгэр Ч³рк³³хх³ бµтµн республика, Алексеевскай оройуон общественно´ын  к³м³л³рµнэн суруйааччы Д.К Сивцев - Суорун Омоллоон к³±µлээ´ининэн политическай сыылка  историко-революционнай музейа а´ыллыбыта. Музейы тэрийии ту´унан уураах 1977с. муус устар 12 к.  Партия Адексеевскайдаа±ы Райкомун бюротын холбо´уктаах мунньа±ар ылыныллыбыта. Музейы тутууга барыта 1500 - тан тахса субуотунньук ыытыллан 6 ый 24 хонук и´игэр музей тутуллан бµппµтэ.

    Улуу Октябрьскай социалистическай революция 60 сылын чиэ´игэр норуот кµµ´µнэн тутуллубут музейы а´ыыга музейы т³рµттээччи саха народнай суруйааччыта Д.К.Сивцев - Суорун Омоллоон к³м³л³спµт бар дьонугар-сэргэтигэр махтанан: «... тµµн кµлµгэ сир µрдµттэн кµрэнэн истин, дьол кµнэ кµ³рэйдэр кµ³рэйэн, сырдаатар сырдаан, сыдьаайан, ититэн-кутутан, µ³рдэн дьоллуу турдун до±отторуом!.» диэн тыл эппитэ элбэ±и этэр.

     Кылгас кэм и´игэр музей республиканы аа´ан дойду  µрдµнэн киэ²ник биллибитэ, аатырбыта-сура±арбыта.

 

        Чіркііх музейа-бµтµн Саха норуотун достояниета, киэн туттуута диэтэхпитинэ биґиги бука улаханнык омуннаабаппыт буолуо.

        Чіркііх музейын общественнай, историческай суолтата сµтµі суо±а диэн, мин бэрт холкутук эрэнэбин.

        Бииринэн, политсыылка±а кэлбит нуучча норуотун чулуу дьонноро Саха норуотугар наука, сырдатыы іттµнэн улахан µтµілэрэ, хайдах да мэлдьэґилллибэт историческай чахчы. Ол µтµі холобур уґулуччулаах туоґутунан Серошевскай «Сахалар» диэн µлэтэ, Пекарскай «Саха тылын тылдьыта», Трощанскай «Хара итэ±эл (Ойууннааґын)» диэн µлэтэ, онтон да атын политсыылынайдар Ястремскай грамматиката, кини олоІхону нууччалыы тылбаастааґына, Ионов сахаларга хаалларбыт бастакы букубаара онтон да атын µгµс кэриэс µлэлэр историческай суолталаахтар сахаларга, атын омуктарга сыаналара биллибэт µтµі духовнай наследстволар.

        Онон Чіркііх музейа ол дьон µтµі, кэскиллээх, дириІ суолталаах µлэлэрэ саха тыллаах баарын тухары кэриэстэниллиэхтэрэ, ытыктаныахтара. Онон музей ілбіт-сµппэт дьыл±атыгар мунаахсыйыахха сатаммат.

        Музей иккис суолтата-саха былыргы кістµµтµн, материальнай оло±ун-дьаґа±ын, духовнай культуратын, памятниктарын аан бастаан туппут, онон норуот сэІээриитин ылбыт, санаатын туппут музей буолар. Ханна да±аны аны маннык музей ітір оІоґуллара діксі биллибэт. Ити да іттµнэн эмиэ музей µтµі холобура сµтµі суо±а. Ба±ар діксі кµн-дьыл ааста±ын аайы суолтата улаатан иґиэ±э.

        Ґґµс бэлиэ іттµнэн - Чіркііх музейа судаарыстыбаны ханан да ороскуоттаабакка эрэ Таатта улууґун, эґиги Чіркііхтір да кµµскµтµн холбоон, ол аата аІардас общественность кі±µлээґининэн, кµµґµнэн, µбµнэн тутуллубут сµµнэ музей. Онон общественность µтµі холобурун, кини айымньылаах кыа±ын аан бастаан кірдірбµт музей. Бу курдук, аІардас общественность бэйэтин кµµґµнэн тэриллибит улахан музей Саха сиригэр, Россия да µрдµнэн, арааґата суох буолуо. Аны кэлэн билиІІи бизнес, эргиэн эрэ дьал±ааныгар дьон ійі-санаата иирбит кэмигэр, маннык музей ітір тэриллэрэ биллибэт. Бу іттµнэн Чіркііх холобура, эмиэ µтµі холобур, кэриэстэнэр киэн туттуулаах холобур-диэн, мин эґиги Чіркііх олохтоохторун э±эрдэлиибин.

        Чіркііх музейын ис сµрэ±иттэн кі±µлээн, онно бµтµн бэйэтин кі±µлээн, онно бµтµн бэйэтин оло±ун анаан тэрийсибит, ата±ар туруорбут Людмила Николаевна Григорьевнаны, эґиги олохтоохтор кэриэстииргит-музейгыт суолтатын толору ійдµµргµтµн туоґулуур.   

        Ону ааґан, Чіркііх музей бµтµн Таатта улууґун µтµі дьонун бэйэлэрин ааттарын ааттатар, барыларын ійдібµнньµктэрэ, нууччалыы эттэххэ, бэйэлэригэр пааматынньыктары диэтэххэ, манна омуннааґын суох. Бу памятник –кэриэстэбилэ сµппэтигэр, уґун µйэлэнэ турарыгар биґиги бары, бастаан туппутуттан итэ±эґэ суохтук салгыы кыґаныахтаахпыт.

        Хайа да омук судаарыстыбатын атын омуктар культураларын, наукаларын, техникаларын баґылаабат, онон кіміліґµннэрбэт буолла±ына историята, оло±о сайдыан сатаммат. Ол иґин Јксікµлээх Јліксій эппитэ: кэлии омуктар, ол аата араас омуктар, µрдµк культураларын баґылаатахпытына эрэ, оччо±о эрэ биґиги, сахалар норуот буолуохпут, кинилэри кытта тэІІэ кэпсэтэр норуот буолуохпут – диэн кэриэґин хаалларбыта. Бу кэриэс саамай сіптііх диэн, мин биґиги сахалар Россия састаабыгар киирэн, наука±а, культура±а тиксиибит µтµі суолталаа±ын кірдірін, музейдар ніІµі кэпсээн, ордук саха ыччат дьонугар туґаайан кытаатан науканы, культураны баґылыырга турунуІ диэн ыІырабын.

 

                                              Д.К. Сивцев-Суорун Омоллоон Чіркііххі кэлэ сылдьан этиититтэн быґа тардыы, 1994 сыл.

 

 

Из истории ссылки

 

 Вхождение саха в состав Российского государства способствовали прекращению междоусобных войн между племенами и родами, консолидации саха и становлению народа как нации. Народы Северо-Востока Азии,  в том числе саха, приобщались к новой цивилизации, новым видам хозяйствования. Одним из средств колонизации вновь присоединенных обширных территорий Сибири стала ссылка. Царское правительство использовало ссыльных как важный источник увеличения русскоязычного населения региона, усиления влияния русских на коренные народы Сибири для окончательного приведения их в российское подданство.

   В Ленский край преступников ссылали на службу, на пашню и в посад. Вместо тюремного заключения на постоянное в Сибирь отправляли людей, совершивших разного рода уголовные преступления (воровство,  убийство,  нарушение общественного спокойствия, казнокрадство, бродяжничество и прочие).  К такому наказанию приговаривались лица, не согласные с официальной религией и существующим строем, а также многие участники дворцовых интриг. Значительный процент среди ссыльных составляли военнопленные. Приписанные в служилые люди ссыльные собирали ясак, охраняли острога и зимовья. Сосланным на пашню отводилась земля и выдавалась из казны ссуда. Они занимались земледелием, а их обязанностью было обеспечение продукцией сельского хозяйства пришлого населения. Сосланные в посад приписывались к торгово-промышленному городскому населению. Занимаясь различными ремеслами,  они платили налоги, торговые пошлины, натуральные повинности в приписном городе. Позже стали ссылать преступников на строительство дорог и для других хозяйственных нужд, использовали их в несении почтовой службы. 

   В начальный период колонизации, с 1651 по 1700 г., в Якутский уезд было направлено 570 чел.  ссыльных.      Общее количество ссыльных за период с 60-х по 1899г. (включительно) равняется 285. И если годы 1863-1878 дали области всего лишь 21 «невольного обитателя», то уже 1879 -15, 1880-31, 1881-22.

    Усиление притока ссыльных за эти годы - это  результат утвержденного 8/VII-1878г. положения о ссылке в административном порядке преимущественно в Восточную Сибирь, а за некоторые более серьезные преступления - в Якутскую область.

   «Положение о гласном полицейском  надзоре», утвержденное 12/III-1882г.  и распоряжение в том же году  о высылке по окончании каторжных  работ на поселение в Якутскую область -  дают Якутской области в 1883 г. сразу 35 ссыльных.

     В дальнейшем в течение трех лет волна ссыльных идет на убыль, но, начиная с 1887г. снова возрастает до небывалой для Якутии высоты. В 1887 г. прибывает в область 22 ссыльных, в 1888 г.-52, в 1889 г. - 42.

.  В XIX в. число ссыльных резко увеличилось. В 1885 г. ссыльные с добровольно прибывшими за ними родственниками составляли 48 %  всего русского населения края. В 1889г. ссыльных было 7284 человек,  в том числе 6090 ссыльнопоселенцев и 1194 члена их семей. В 1900 г. в Якутской области ссыльных насчитывалось 5177 чел.,  а 1 января 1906 г. – 6769 чел. 

(НА  РС (Я), ф. 12, оп.2, д. 5134, л.1 – 15; Там же, оп.2, д.11769, л.  14) . 

   Итак,  ссылка в Якутию начинается с 1640-х гг., т.е. сразу после образования Якутского воеводства. К ранним ссыльным относятся польско-литовские князья, украинские гетманы, церковные раскольники, участники крестьянских волнений, городских, стрелецких бунтов, беглые крестьяне и др.   С 1826 года в области появляются декабристы. Вторая половина XIX в ознаменовалась появлением в Якутской области польских повстанцев, каракозовцев, народников и др. С начала XX в. и до революции 1917 г. в Якутский край ссылают участников революционных движений.

   Таким образом, ссыльные составляли значительную часть русского населения края и оказывали влияние на жизнь коренных жителей Якутии.

  

   

 

 

   В Ботурусском улусе на рубеже XIX-XX веков насчитывалось значительно больше политических ссыльных, чем в  других якутских улусах. Среди них были люди,  которые годы своего невольного пребывания в крае использовали для изучения этнографии и истории, языка и фольклора, духовных воззрений и художественных промыслов якутского народа. Кроме того, они стремились посильно участвовать в общественной жизни края. Вся эта деятельность, а во многом и сам образ жизни политических ссыльных так или иначе имели практичную просветительскую  направленность.

   В числе тех, кто побывал в Ботурусском улусе, Э.К.Пекарский, В.М.Ионов, П.А.Алексеев, В.Ф.Трощанский,  Н.А.Виташевский,  В.В.Серошевский,  С.В.Ямтремский, В.Е Горинович,  В.В.Ливадин, В.Г.Короленко и другие, внесшие значительный вклад в изучении Якутии. 

    Будучи людьми глубоко образованными, горячими сторонниками и защитниками просвещения, они распространяли и пропагандировали в Якутии великую русскую культуру, сделали Якутию страной русской культуры, русской классической литературы, русского просветительства. Они с огромной любовью и с поразительной при тогдашних условиях настойчивостью изучали социальный строй,  материальную и духовную культуру якутского народа, его обычаи и нравы, воспитали его в духе протеста и борьбы против гнета царизма и тойонатства. Они с возмущением обрушивались на людей, которые пренебрежительно относились к обычаям и нравам якутов, к их культуре. 

(Г.П.Башарин.Три якутских реалиста-просветителя. - Я.,1944.- с. 125)

     Политические ссыльные, понимая сердцем безотрадную жизнь народа, занимались в этом холодном крае активной просветительской жизнью: открывали свои школы, писали научные труды, обучали ремеслам, огородничеству, земледелию, оказывали медицинскую юридическую помощь, входили в дружеские и родственные отношения. Все это они делали во имя спасения, во имя светлого будущего многострадального якутского народа. По существу это было историческим процессом благотворного влияния великой культуры русского народа, носителями которого являются узники царизма, загнанные за свое «вольнодумство» в отдаленнейшие места Сибири. 

(Д.К.Сивцев-Суорун Омоллоон.Черкехский мемориальный музей. Я., 1999 -с.19)

    Под влиянием русских крестьян и ссыльных саха показывали незаурядные способности в развитии земледелия  и усовершенствования сельскохозяйственных орудий. 29 апреля 1886г. в письме Якутскому комитету православного миссионерского общества голова Ботурусского улуса Е.Д.Николаева подчеркивал желание соплеменников заниматься земледелием: «Пользы земледелия в настоящее время не отрицает ни один якут; каждый, даже самый бедный якут старается посеять хоть несколько фунтов ячменя».  

(НА  РС(Я). ф.29, оп.2, д.1619, л.5 ).  

   В  этом  1886г. чиновник особых поручений Областного правления Антонович считал заслугой головы Ботурусского улуса Е.Д.Николаева то,  что этот молодой человек, располагает сородцев к трудолюбию посредством  сравнительного размера хлебопашества и огородничества, вводя в своем улусе постепенно посев озимых хлебов, из них в отношении ржи получал удовлетворительные результаты, а об урожае 9 фунтов озимой пшеницы, посеянной в прошлом году, в настоящее время нельзя сделать заключение и кроме того он деятельный участник в предмет имения запасов хлеба и сена на перспективу  в своем улусе. (НА РС(Я) ф. 12и оп.1, д 4192, л.82 ) . Николаев работал на перспективу, он считал что морозостойкие сорта зерновых в условиях Якутии могут акклиматизироваться.  Улусный голова догадывался, что хлебопашество в Якутии тесно связано с выведением и распространением новых сортов зерновых культур. Он понимал, земля и пашня не одно и то же. Но комплексное использование их позволит решить целый ряд народнохозяйственных задач.

   Этот молодой, полный энергии, инициативный улусный деятель пришел к заключению, что как показывают опыты поселенных здесь русских и немногих инородцев, огородничество по местным условиям почвы и климата развиваться может. Трудности заключались лишь только в том, что якуты – скотоводы, они вели полукочевой образ жизни, половину лета они жили  в одном месте, в летнике, другую половину,  с 29 июля, проживают на сенокосах, а в осени переходят опять на новые места.  При  таких условиях обеспечить постоянный уход за урожаем, организовывать регулярную поливку якуты не могли. Но улусный голова считал: из огородных овощей мог бы быть с успехом введен посев картофеля при наличии семян, как не требующего особого ухода. 

(НА РС (Я) ф. 29и, оп.2, д 1619, л.5). Посевы хлеба у саха увеличились из года в год. В отчете за 1900 г. якутский губернатор В.Н.Скрипицын особо отметил широкое распространение земледелия среди якутского населения: «При ежегодном увеличении общего количества засеваемого хлеба, степень участия инородцев в земледельческом промысле по годам выражаются в следующей таблице: в 1888г.- 45 %, в 1889 г. - 49 %, в 1896 г.-56 %, в 1899г. – 62 %, в 1900г. – 61 % ». 

(РГИА. Ф. 1263, оп.2, д.5561, л.230)    

      В начале 1880 –х и 1890 –х годов в якутском округе успешно занимались земледелием  «государственные преступники»  А. Сипович, З. Студзинский, В. Серошевский, И.Панин, П.Алексеев, С.Феохари, В.Кизер, А.Доллер, В.Короленко и другие.

     В то время местные жители сено косили горбушей кустарного производства. Она была неудобна для работы, быстро утомляла косцов. «Только очень немногие якуты, имеющие частое соприкосновение с русскими начали косить сено литовками,» (НА РС (Я) ф. 29и, оп.2, д 1619, л 4 об.) – заметил Егор Дмитриевич. Он немало старался, чтобы бедняки могли получить от  государства бесплатно от государства бесплатно удобные литовки. Просил оказать помощь в этом деле епископа Якутского и Вилюйского Иакова. Но в 1886г. получил отказ. Из-за добрых начинаний, направленных на улучшение жизни своих земляков, Е.Д.Николаев пользовался широкой деятельностью.

(П.С.Троев. Влияние ссыльных народников на культурную жизнь Якутии (60-90-е годы XIX века)  Якутск, 1998. с.45-47 )

   В 1885 г. рабочего революционера П.Алексеева водворили в Сасыльский наслег Баягантайского улуса. Через год он подал прошение в адрес Якутского окружного полицейского управления о переводе его в другое место из-за отсутствия удобных и свободных земель для ведения сельского хозяйства.

    В 1886г. полицейское управление решило перевести П.Алексеева из Баягантайского улуса в  Жулейский наслег Ботурусского улуса. В местности Булгунняхтах  для него построили юрту и амбар, здесь он обзавелся хозяйством,  продолжая свои земледельческие занятия. П.Алексеев научил местное население владеть косой-литовкой, выращивать овощи. Слава о косе Алексеева, которой успешно сам демонстрировал преимущества литовки над примитивной якутской горбушей, до сих пор жива в памяти народной.

    У каждого наслега было ничтожное количество пригодной для хлебопашества земли, это обстоятельство составляло известную трудность в обеспечении населения продуктами питания,  в частности хлебом. П.Алексеев заметил, что у якутов минимум продуктов для еды. Он переживал за судьбу местных жителей и с горечью в душе в июле 1885г., написал П.С. Ивановской: «Не щемило бы сердце, если бы этот всю свою жизнь проводящий в заботах и тяжком труде народ жил хоть мало –мальски человеческой жизнью».

( Аптекман О.В. Общество «Земля и воля». Петроград: Колос. 1924.- С. 208 ). По словам ссыльного В.Ф.Трощанского якуты   жили впроголодь. В.Ф.Трощанский с 1886г.  более 12 лет проживший совместно с якутами III Жексогонского наслега Ботурусского улуса  как современник и сострадалец он с глубоким сочувствием писал о том, что «якут, его жена, его престарелые родители, его скот, его собака и кошка живут впроголодь изо дня в день всю жизнь и только изредка насыщаются до отвалу; и можно с уверенностью сказать, что даже мыши в юрте  живут голодом, так  как поживиться у хозяина нечем. Это страна систематического голодания» (В.Ф.Трощанский. Наброски о якутах Якутского округа. Казань. 1911, с. 17.) 

 

    Ссыльные, чтобы облегчить тяжелый физический труд, старались ввести и другие технические усовершенствования в своем хозяйстве.

   Ссыльные изучали перспективы развития некоторых отраслей хозяйства Якутии. У ссыльных причиной желания расширить регионы распространения хлебопашества явилось стремление облегчить тяжелые условия жизни населения. Ссыльные стали свидетелями экстремальных условий существования жителей Севера. Голодные годы производили гнетующее  впечатление  на ссыльных. Свое мнение об этом имел «государственный преступник» П.И.Войнаральский – автор статьи «О вымирании якутов»…

  Ссыльный первоначально отбывал  ссылку в Верхоянске, где женился, ухаживал за коровами, занимался огородничеством, сеял хлеб, торговал, устраивал маленький мыловаренный завод. Он  12 марта 1887 г. написал  письмо якутскому губернатору о своих удачных опытах по земледелию и по разведению огородных культур за полярным кругом. Указывал, что на севере европейской России культивируется так называемый «Яреньский ячмень», для созревания которого нужно хорошего времени не менее 6-ти недель со дня посева до времени уборки. В 1892 г. Войнаральский был переведен из Верхоянска  в Якутский округ и поселен на Тандинской станции, где он возобновил свои опыты по разведению ранее не культивированных в Танде растений, таких, как конопля, горох, кочанный салат и гречиха. Он жил и в  Уолбе Таатты, там проживал в юрте Н.А.Виташевского. Возвратившись  в Якутск,  Войнаральский становится заведующим  образцовой казенной сельскохозяйственной фермой.  Он считал, что экономическому развитию края мешает отсутствие местной промышленности. Отныне проблемы развития земледелия и перерабатывающей промышленности в Якутии стали заботой Войнаральского. Это видно из следующих его слов: «Я бы счел свою жизнь недаром прожитою в этом крае, если бы мне удалось завести земледелие, а может быть и какое либо промышленное производство в таковом  хотя бы мало-мальски широком виде, чтоб оно могло служить примером для других  и выгодности того и другого». Но его многолетние опыты не были приняты во внимание областным начальством.

В статических данных того времени, как правильно заметил Г.П.Башарин, показывались данные об урожае, полученные ссыльными всех категорий. В 1883 г. жители 31 наслега Батурусского улуса в количестве 30391 чел. обоего пола, как показано в ведомости об урожае овощей и картофеля, за указанный год получили 7514 кг 300 гр. картофеля, 863 кг 100 гр. капусты, 326 кг 900 гр. свеклы, 48 кг 200 гр. редьки, 224 кг 500 гр. брюквы.

 

 

 

       Следует четко представить, каждый ссыльный был для якутов тяжелым бременем. Сразу же после прибытия его надо было не только определить в уже значительно заселенную юрту, но и обеспечить пропитанием. Далее, а это было намного хуже, следовало дать ссыльному надел земли. Хорошей земли было мало, большие пространства занимали непригодные земли. Прибегали к двум вариантам: первый-крайний, когда земли вовсе не выделяли, а второй «хитрый», когда давали землю, не пригодную для пользования. Так было на первом этапе после появления ссыльного в новой среде. Кроме того, нельзя забывать о правовой стороне положения ссыльного, поскольку они были вне закона. Этим пользовалась царская администрация, которая старалась не только не помогать «государственным преступникам», но и создавала условия для издевательств.  Часто сама администрация специально настраивала якутов против ссыльных. 

(Витольд Армон. Польские исследователи культуры якутов. М., 2001.- с.56)          

   Несмотря на столкновения двух совершенно разных миров, общеизвестна симпатия, с которой относилось трудовое местное население к «сударским». 

Вот что сообщил молодой якут  политссыльному Н.А.Виташевскому о влиянии ссыльных на местное население: «Большая  ваша   заслуга по отношению якутам - это то, что вы подняли в них чувство человеческого достоинства. Раньше все якуты дрожали перед каждым казачком, который появлялся в улусе.  Теперь мы – молодые защищаем свои права, независимо от того, кто их нарушил: казак, губернатор или министр».

 (Виташевский Н.А. Старая и новая якутская ссылка. СПб.,  1907.-с.30 ).

   Вольнослушатель юридического факультета Одесского университета, прослушавший лекции известного естествоиспытателя И.Мечникова народоволец  Н.А.Виташевский в 1883 г. по окончании каторжных работ в Карийске был отправлен на поселение в Якутию. Он отбывал в Баягантайском и Ботурусском улусах. Через некоторое время получил надел земли и занялся земледелием,  с чем вошел в круг хозяйственных вопросов и правовых обычаев якутов. В марте 1885 г. в журнале «Восточное обозрение» была напечатана его первая статья о разделе земли.  Рассматривал за определенную сумму денег иски между якутами. Кроме того, часто выступал в защиту обиженных бедняков, посылая властям многочисленные письма, в которых старался объяснить правовые обычаи якутов, прежде всего, касающиеся владения землей. (Виташевский Н.А. Старая и новая ссылка. - СПб., 1907.-с.38-39) Виташевский, спустя некоторое время по прибытию из ссылки, писал: «На туземцев не смотрел как на представителей низшей расы, могущих быть только объектом для исследований - я сжился с ними… Якутский край стал для меня второй родиной, а якутов я полюбил. И сейчас после десяти лет моего отъезда из Якутии,  похоже, навсегда, до сих пор хочу быть чем-нибудь полезным для края и его жителей». 

(Виташевский Н. Земство в Якутской области // Сибирские вопросы. – 1908.-№23-24.-с.43). Сами же якуты государственных преступников отличали от поселенцев – уголовников и их называли «сударскими».  Считая их людьми замечательного поведения и нрава, справедливости, подчеркивая  при этом, что они «по-человечески» («киьиэхэ 

   Н.А. Виташевский занимался наиболее актуальными вопросами Якутии и даже после отъезда из нее продолжал поддерживать живые контакты с молодой якутской интеллигенцией, которая сформировалась уже после его отъезда и которая питала к нему не менее горячие чувства. 

   Вот и свидетельство Л.Н.Мещерякова, испытанного бойца ленинской гвардии, который в годы невольного пребывания в Чурапче (1904-1905) являлся идейным руководителем политссыльных.  Он писал: «Якуты…старались сближаться с ссыльными, поддерживать с ними знакомство, учиться у них. Они необыкновенно бывали очень довольны, когда к ним в улусе или наслег назначали на жительство нового политического ссыльного» 

(Клиорина И.С. Н.Л.Мещеряков в Якутии, Якутск, 1965, с.76.)

     Если в раннем этапе всякий представитель европейской расы, будь то казак, поп или поселенец, воспринимался якутами как человек, представляющий опасность, то к середине XIX в. многие прогрессивно мыслящие якуты охотно отдавали им своих детей на обучение грамоте. В улусе тогда проживали представители разных народов – русские, поляки, украинцы. В обучении  Ивана Васильевича Попова,  уроженца III Жегсогонского наслега Ботурусского улуса,  будущего художника  с мировым именем помогли и миссионеры, и  политссыльные.

     В воспоминаниях о своем брате    известный краевед  П.В.Попов пишет: «Помню альбом карандашных рисунков, выполненных им, когда ему было 14-17 лет… четко помню карандашные портреты бедняков Константина Чуопчаара, Павла Кыыппахтыыра, батрака Испиэхэ, певца Ырыалаах, моей няни - старушки Катерины и русского старика-ссыльнопоселенца Хомутова с окрестных мест Арыылааха… Помню также, как моя мать с гордостью показывала работы брата политссыльным - рабочему - революционеру Петру Алексееву и Эдуарду Пекарскому, которые довольно часто приезжали к родителям за книгами, газетами…Они советовали родителям отправить брата в центр для получения художественного образования». 

((Эдуард Карлович Пекарский (к столетию со дня рождения). Якутск, 1958, с.51.)

   Со временем  у Попова окончательно созревает решение стать профессиональным художником. По этому поводу в автобиографии художника читаем следующее: «Знакомлюсь с местной интеллигенцией и политссылкой… новый круг моих знакомых советует мне ехать для получения художественного образования в Петербург». (НА РС (Я), ф. 1006, оп.1, д. 162, л.1.)

   Зная якутский язык и не уставая восхищаться его богатством и красотой, настоятель Ытык-Кюельской Преображенской церкви, протоиерей Димитриан Попов - дедушка  вышеупомянутых Ивана и Пантелеймона Поповых совершенно бескорыстно помогал «сударскому »Пекарскому в составлении  «Словаря якутского языка». А сам Пекарский впоследствии  почетный академик АН СССР, отдавая должное своему помощнику, писал: «Мои серьезные занятия начались с момента знакомства с моим долголетним сотрудником протоиереем Димитрианом Поповым.»

(Эдуард Карлович Пекарский  (к столетию со дня рождения). Якутск,  1958, с.4.)

   Прибыл Э.К. Пекарский в Якутск в 1881 г. и был поселен на жительство в 1-м Игидейском наслеге Ботурусского улуса. В то время головой улуса был Иван Васильевич Оросин. Он хотел привести в свой родной наслег образованного политссыльного, чтобы он стал просветителем и распространил грамоту среди населения: «Бэйэм улууспар, нэhилиэкпэр µчµгэй а±ай суругу-бичиги билэр µірэхтээх дьонум, киґим суох, онон µірэ±и-ñûðäûãû äîéäóì äüîíóãàð-сэргэтигэр тар±атыґар кыахтаах, µірэхтээх политссыльнайдартан а±алыІ, кулуІ, анааІ», - диэн кірдіґін, хас да киґи иґигэр Э.К. Пекарскай сонно тута сібµлэґиннэринэн Уйбаан Оруоґун дойдутугар илдьэ тахсыбыт. (Е.Д. Андросов «Оруоhуттар» Дьокуускай, 2000 с., стр. 42)  В первую зиму его поместили жить у бедных Васильевых в местности «Чаран», летом переселили в алас «Дьиэрэннээх». На небольшом участке земли, отведенном ему, Эдуарду Карловичу построили юрту, где он завел корову и стал сеять немного хлеба. Женился он на якутке из бедной семьи Анне Шестаковой, 4 июня 1894 г. у них родилась дочь Сусанна, через год, 14 ноября 1895 г. – сын Николай. Это обстоятельство несколько улучшило материальное положение Эдуарда Карловича. У  других политических ссыльных было очень тяжелым. Вся забота администрации о них ограничивалась выделением крохотного земельного надела и выдачей ежемесячного пособия, в начале в размере 6 рублей, впоследствии 12 рублей.

Самое близкое знакомство Э.К. Пекарского с бытом якутов началось с того времени, когда он сам стал заниматься земледелием, огородничеством и разведением скота, т.е. с 1885 г. Местные якуты помогли ему обрабатывать небольшой участок, где он высевал хлеб и высаживал картофель. Косил траву косой-литовкой, пахал землю деревянной сохой. Исключительно трудолюбивый и способный к крестьянскому труду, с помощью своих друзей – сонаслежников Э.К. Пекарский впоследствии обзавелся довольно крепким личным хозяйством, доходом от которого охотно делился с сонаслежниками. Вместе с ними Э.К. Пекарский ходил на охоту и рыбалку и каждой удачной добыче радовался «как дитя». Особенно любил охотиться на турпанов в местности «Биэрэ Манда».  

Э.К.Пекарский  через полгода свободно объяснялся на якутском языке.   Его стали приглашать на общественные собрания в качестве переводчика  между уголовными поселенцами и наслежными властями. Одновременно помогал наслежному писарю в составлении актов, протоколов, различных судебных, административных постановлений и других документов. К нему стали обращаться обиженные  и униженные с просьбами  помочь в оформлении жалоб и прошений в административные и судебные органы. Особенно много жалоб поступало по земельным делам, рассмотрение которых тянулось годами. В 1899г. по его инициативе в наслеге был проведен передел среди бедняков внесписочной земли, которой раньше пользовались богатеи, в результате безнадельные получили земельные участки. В результате, как свидетельствуют воспоминания (хранящиеся в музее Игидейской школы), свыше двадцати безнадельных получили земельные участки. В 1902г.его пригласили на съезд  сведущих лиц для упорядочивания инородческого землепользования. По этой же проблеме он выступил со статьей в журнале «Сибирские  вопросы», где предложил «уравнительное  распределение в наслеге земель с обязательным  уничтожением классной системы». Э.К. Пекарский пользовался среди народа авторитетом. Народ уважительно звал его Карлович (Хаарылабыс).

     Работа над словарем якутского языка была начата мною еще в 1881 году, - пишет Хааралабыс, - т.-е. в год приезда в якутскую область. Старался запастись доступными в то время печатными источниками, именно «Краткой грамматикой якутского языка» прот. Д. Хитрова и переводами св. книг на якутский язык, спустя три года получил возможность пользоваться якутско-немецким словарем   академика Бетлинга. Одновременно с этим, получил в свое распоряжение рукописные словарчики гг. Альбова, Натансона, А. Орлова, когда священник о. Василий Попов, услыхав о моих занятиях якутским языком, предоставил в мое полное распоряжение весь свой материал для предположенного было им якутско-русского в русско-якутского словаря, то я окончательно убедился, что якутский язык не так беден словами, как это до сих пор предполагали, и что собранный мною материал может быть полезен не только в практическом, но и в научном отношении. В мысли о богатстве якутского языка меня утвердил местный знаток этого языка, о. протоиерей  Димитриан Попов, выразившийся тогда, что «якутский язык неисчерпаем как море», и вместе с тем любезно предложивший свое содействие, которое не прекращалось до дня его кончины.

(Э.К.Пекарский. Словарь якутского языка. Т.I  Выпуски 1-4 1958  с.II)

    В теоретическом ознакомлении с якутским языком  помог С.В.Ямстремский,  В начале 1890 года его друг «сударский» В.М.Ионов отдал в его распоряжение весь свой материал.    

Первым учителем якутского языка был у Эдуарда Карловича слепой старик Очекун - отец содержателя междворной станции I –го Игидейского наслега.   

   О той большой роли, какую сыграл Д.Д.Попов в пополнении «Словаря», Э.К.Пекарский говорит в письме к политссыльному Н.А. Виташевскому от 18 января 1892 года: «Чтобы Вы могли себе  представить насколько для меня важно сотрудничество Д.Попова, достаточно сказать Вам, что из 200 записанных слов в моем словаре оказалось помешенным не более одной пятой».

    О конкретной помощи Д.Д.Попова наглядно  говорят пометы Д.П. (Димитриан Попов), расставленные автором по всему «Словарю». При толковании значений заглавных слов пометы Д.П. проставлены 2 479 раз. Кроме того, в иллюстративной части словарных статей приведено 707 ссылок на Д.Д.Попова, большинство из них с указанием на редкость, уникальность того или иного слова и словоформы. Что касается толкований Д.Д.Поповым значений  слов, то они отличаются конкретностью.

    Д.Д.Попов завел «Словарчик» специально для Э.К.Пекарского, чтобы заносить туда каждое редкое слово, «поразившее его слух».   По предложению Э.К.Пекарского в знак признания заслуг Д.Д.Попова в составлении «Словаря» 18 января 1894 года он был избран членом Якутской Сибиряковской экспедиции Сибирского Отделения Русского Географического Общества 1894-1896 годов. 

    В 1895 и 1896 годы Э.К.Пекарский заносит в «Словарь» новые слова и значения, доставленные членом экспедиции Д.Д.Поповым. Сохранилась записка Д.Д.Попова к Эдуарду Карловичу от 7 июня 1895 года, где он сообщает о том, что высылает Э. К.Пекарскому четвертую книжку «Словарчика», которая «кажется, погостит у Вас в последний раз». По признанию самого автора «Словаря» Д.Д.Попов ответил в письменном виде на 1 000 с лишним вопросов. 

 Д.Д.Попов помогал Э.К. Пекарскому с 1883 года и до конца последних дней своей жизни. 

   «Словарь якутского языка» Э.К.Пекарского, созданный в 1881-1930 гг.  при ближайшем участии прот. Д.Д.Попова и В.М.Ионова и других ярких представителей первой якутской интеллигенции – это фундаментальный труд в области тюркологии. Академик А.Н.Самойлович в 1934 году определил место словаря в тюркологии так: «И поныне еще ни один язык тюркской системы не получил в законченном печатном виде столь полного словаря, как «Словарь якутского языка» Э.К.Пекарского.

   «Словарь якутского языка» и «Образцы народной литературы якутов» под редакцией Э.К.Пекарского еще раз подтверждают о  наличии богатого устного творчества   у народа саха  в его бесписьменный период. Научно достоверные фольклорные и этнографические материалы в качестве первоисточников в вышеупомянутых работах - это и есть результат плодотворной работы Якутской Сибиряковской экспедиции в 1894-1896 гг.  

    В своем отчете за 1894 года Э.К.Пекарский пишет, что работал над дополнениями словаря материалами, доставленными участниками экспедиции Д.Д.Поповым, Н.А.Виташевским, В.М.Ионовым и др. А в отчете за первую половину 1895 года он сообщает о том, что приступил к обработке «Верхоянского сборника» И.А.Худякова и материалов, доставленных Дим.Поповым и его сыном И.Д.Поповым. 

Преданная и бескорыстная помощь протоиерея Д.Попова в составлении «Словаря якутского языка» - это священнический подвиг.  

   Архиепископ Иннокентий (Вениаминов), впоследствии митрополит Московский и Коломенский, с поразительной прозорливостью усмотрел в молодом священнике из глубинки истинного подвижника христианской веры и предсказал его грядущее будущее. Великий миссионер так характеризовал  еще в 1856 году отца Димитриана в письме к протоиерею Д.Хитрову: «Счастливы якуты, что Господь приготовил им такого до¬рогого человека». 

Благочинный протоиерей Димитриан Попов за заслуги по службе награжден орденом Святой Анны III степени, девиз которого – «Любящим правду, благочестие и верность». 

       Этнографическое изучение населения Якутии проводилось в основном политическими ссыльными.     Комплексное этнографическое исследование якутов и других народов Якутии провели участники Якутской (Сибиряковской) экспедиции в 1884-1886гг., организованной Восточно-Сибирским отделом народники - В.М.Ионов,  С.Ф.Ковалик,  И.И.Майнов,  Н.А.Виташевский,  В.В.Ливадин,  С.В.Ямтремский, Э.К.Пекарский, В.Е.Горинович, Л.Г.Левенталь, В.И. Иохельсон, В.Г.Богораз, Ф.Я.Кон, Н.Л.Геккер, Г.Ф.Осмоловский.  

 

      Якутская этнографическая экспедиция была снаряжена Восточно-Сибирским Отделом Императорского Русского Географического Общества на средства И.М.Сибирякова в 1894 году и организована бывшим тогда правителем дела Отдела Д.А.Клеменцом из местных исследователей.

      В круг исследования экспедиции вошли три округа: Якутский, Олекминский и Колымский.

      В 80-х гг. 19 в. руководство научными изысканиями в Сибири переходит в руки областников. Они, не отказываясь от субсидий капиталистов, пытались опереться на поддержку широкой общественности и в том числе на её невольных жителей-политических ссыльных. Это особенно четко проявилось в организации Якутской (Сибиряковской) экспедиции. И.М.Сибиряков, предложивший субсидировать её деятельность, известен был как покровитель научных изысканий не только в Сибири, но и в целом русской науки. В общей сложности им было пожертвовано на развитие науки больше миллиона рублей. Кроме того на деньги И.М.Сибирякова была напечатано монография ссыльного И.А.Худякова „Верхоянский сборник“ Меценат заинтеревавшись мыслью об издании словаря якутского языка, выделил средства на публикацию  капитального труда Э.К.Пекарского.     

   Задачей Якутской экспедиции стало широкое этнографическое изучение быта, социально-экономических отношений, вопросов демографии коренных обитателей Якутской области. Это хорошо отражается в отрывке письма И.М.Сибирякова правителю дел Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества (ВСОРГО) Д.А.Клеменцу: «…Выяснение экономических условий жизни инородцев Якутской области…исторический ход развития жизни инородцев важно составить представление о типе всех сторон жизни, касающихся верований обычаев, языка, антропометрии… Для выяснения характера народа – собрание сказок, поверий, пословиц, исследования обычного права». Но, несмотря на определенные программные установки экспедиции, её участники занимались и вопросами этногенеза якутов. Так, Э.К.Пекарский одним из трудных считал вопрос о происхождении народа. «Какими-либо документальными данными для решения этого вопроса,- писал он, - мы не располагаем и потому исследователь вынужден углубляться в область лингвистики, археологии и этнографии,  чтобы оттуда извлечь какие-либо указания на происхождений этого даровитого племени, сохранившего, несмотря на крайне неблагоприятные жизненные условия, свой богатый язык,  произведение своего духовного творчества, что всего занимательнее, свой физический тип». Автор, хотя и понимал значение комплексного исследования данной проблемы, но в силу обстоятельств, свои предложения по этногенезу строил на основании языковых и фольклорных данных. В этом плане, Э.К.Пекарский обратил внимание на сбор и публикацию генеалогических легенд народа.  В частности, П.Н.Малыгин передал ему  материал об Омогое и Эллэе, записанный им от жителя 5 Малджегарского наслега Западно–Кангаласского улуса Ивана Никифоровича Никифорова. Э.К.Пекарский дословно перевёл его на русский язык и последствии издал под названием «Предания о том, откуда произошли якуты». В отличие от других известных тогда преданий об Омогое и Эллэе в Никифоровском варианте Омогой происходит от кыргызов, Эр-соготох-Эллэй,  его отец Дархан-от бурят.

   Заслугой Э.К.Пекарского является также перевод и публикация предания, записанного в 1893 г. Со слов Пантелеймона Егоровича Готовцева из Баягантайского улуса, под названием „Из преданий о жизни якутов до встречи их с русскими,“ при этом ученый обратил внимание на то, что, по данным П.Е.Готовцева, в том числе предков-родоначальников фигурируют одни только буряты.

  Таким образом, своими публикациями якутских преданий и рассказов и особенно материалами „Словаря якутского языка“ Э.К.Пекарский обогатил источники по этногенезису якутов.

    

 

 

    В трудах В.Л.Серошевского, В.Ф.Трощанского,  И.И.Майнова и др. имеется достаточно сведений о роли якутских женщин в общественном производстве, участии их в традиционных отраслях якутского хозяйства: в скотоводстве, охотничьем  и рыбном отраслях.

    Якутские женщины выполняли основную работу по уходу за скотом, получению приготовлению молочных продуктов, кроме того, по словам Трощанского, женщины нередко участвовали в заготовке сена и дров. 

  На полевых работах были заняты все трудоспособные женщины, которые сгребали и копили сено, иногда выступали в качестве косарей.

  Социально-бытовые условия жизни якутских женщин освещены в статье В.Ф.Трощанского «Якуты в их домашней обстановке». В ней описана якутская юрта - постоянное местопребывание якутов в условиях сурового климата. На В.Ф.Трощанского юрта произвела самое удручающее впечатление.

(Трощанский В.Ф. Якуты в их домашней обстановке  (Этнографический очерк). Живая старина. – 1908.- Вып.3.- С.332.) Тяжелая обстановка отягощалась постоянным голодом. В.Ф.Трощанский писал о Якутии как о стране систематического голодания.

((Трощанский В.Ф. Якуты в их домашней обстановке  (Этнографический очерк). Живая старина. – 1908.- Вып.3.-С.343). Ссыльный народоволец В.Ф.Трощанский, проживший в Черкехе 12 лет, считал основой зарождения у якутов религиозных представлений служит реальный, видимый мир и постольку, поскольку он воздействовал на человека («Эволюция черной веры (шаманства) у якутов», с.30).   

  Вечная нужда, постоянный мрак, холод, изнурительный труд, отсутствие медицинской помощи при частых родах приводили к высокой смертности женщин, к разрушению их здоровья и психики. Ссыльные исследователи, в частности И.И. Майнов, отметили за 1897 и 1917гг. тенденцию к вымиранию женщин.

( Освободительное движение в России и Якутская политическая ссылка  (XIX- нач. XXв.) С.85-86.)

 

 

   Несколько иную характеристику дал А.Ф.Миддендорф: «Первобытное татарское лицо якутов очевидно близко сродно с формами лица некоторых североамериканских индейских племён». Он обратил внимание на то, что между младшими поколениями якутов в его бытность (т.е. в 40-х гг. 19 в.) часто встречались «преобладающие монгольские, преимущественно же тунгусские черты лица». Наблюдения этих исследователей подвердил также и В.Л.Серошевский: «тюрский тип,-отметил он,- обнимает по преимуществу родовых тойонов».

Среди якутов центральных улусов Н.Л.Геккер на основании точных 

антропометрических измерений выделил два антропологических типа- короткоголовый и длинноголовый, что характерно не только для якутов, но и всех тюрских народов.    Его исследования произведены в якутском округе в 1894-1895 гг.. по поручению Восточно – Сибирского отдела Императорского  русского Географического Общества.  Район его  исследований начинался с г. Якутска и простирался на 120 верст на север – по р. Лене, на 250 верст к северо-востоку, по рр. Соле, Татте, Амге, и верст на 200 на юго-восток. 

Выбирал места, где были знакомые влиятельные  инородцы (3-й  Болугурский наслег Батурусского улуса, Тарагайский наслег Мегинского улуса,  Хатырыцкий наслег Намского улуса, Амгинсая слобода, 1-й Игидейский наслег Баягантайского улуса)  якутов Батурусского, Мегинского, Баягантайского, Намского и крестьянами Амгинской слободы. Ему тогда помогли ссыльные, о чем он пишет: «Общее количество инородцев, над которыми произведены наблюдения и измерения, составляет 497 субьектов  (в том числе из Ботурусского улуса 245 чел. /Якуты 1-го Игидейского наслега Баягантайского улуса 34 чел. 17-63 лет /)  обоего пола, вместе с измерениями Н.А.Виташевского и И.И.Майнова число измерений находящихся в моем распоряжении составляет 600  (фотографические портреты)».  Далее он выявил полное совподение короткоголовых с малым, а длиноголовых с высоким ростом. «Якуты не представляют однородной и антропологически чистой расы и являются ныне продуктом долгого смешения двух или нескольких родственных племен; это доказывается большими показателями отклонений в росте и головном указателе, большими колебаниями крайних размеров длины и ширины головы и ширины головы и лиц, - пишет исследователь,- Оба эти типа представляют все характерные особенности тюрко-монгольского строения лица, черепа и скелета, как это видно из сравнения наших измерений с измерениями бурят, торгоутов и киргизов». 

(Записки ВОСИРГО   по этнографии Том III, выпуск 1-й. К характеристике  физического типа якутов (Антропологический очерк) Н.Л.Геккера. Иркутск, 1896 .)

В его абстрактном понимании один из этих типов был высокорослым, длиннолицым и длиноносым, другой- низкорослым, с большой шарообразной головой, с коротким и потому очень широким плоским лицом и таким же носом. В дальнейшем между ними образовались небольшие переходные ступени. Эти данные Н.Л.Геккера подверждаются более ранними сообщениями. Так, Я.И.Линденау, побывавший среди якутов в первой половине 18 в., писал следующее: «Якуты большей частью крупные и хорошо сложены, а лица их напоминают бурят и барабинских татар», т.е. центрально-азиатский тип, представленный бурятами, монголами, и южно-сибирский тип,- барабинскими татарами, южными алтайцами, казахами и киргизами».

 

    

 

Влияние политических ссыльных на развитие грамотности в Таттинском улусе.

 

В 1871 г. в с. Чурапча открылась одноклассная школа. В то время подавляющее большинство населения к образованию относилась с опаской и не желала давать своих детей на обучение. Для пополнения комплекта учащихся в Чурапчинской школе насильственно отбирались дети бедняков и вдов. Причины такого отношения могут быть разными: все еще враждебное и недоверчивое отношение к русским и ко всему, что с ними связано; натуральное хозяйство, которым жили якуты, требовало много рабочих рук, в том числе, и детских; порядки, царившие в то время в школах, включали в себя суровые наказания и вполне понятно, что непонимающий пользы образования, привыкший к традиционному укладу жизни родитель не хотел отдавать свое дитя на сечку чужим людям.

С конца 1870-х гг. в Якутии начали появляться и селиться народники. Народники были представителями интеллигенции, считавшие, что крестьянство готово к социальной революции и, что интеллигенция должна возглавить эту революцию. В 1870-х гг. они начали так называемое «хождение в народ», которое ни дало никаких результатов. Народники, сосланные в Якутию, имея кое-какой опыт общения, хоть и с русскими, но простолюдинами  смогли сблизиться с якутами. В «Заметке развития грамотности в Таттинском улусе, Якутского округа и области» Сивцев М.М. пишет: «Только эти ссыльные живали не подолгу, но тем не менее они успели научить несколько человек грамоте и пополнить образование некоторых лиц». 

С приходом в Якутию народников местное население, сблизившись с ними, уже начинает тяготеть к образованию. В конце 1880-х гг. в Черкехе грамотный якут Н.Т. Гуляев обучал грамоте несколько мальчиков в течении двух лет, после него с детьми занимались М.И. Сивцев и Н.Г. Сокольников. 

Одним из выдающихся педагогов из народников можно и нужно назвать Всеволода Михайловича Ионова, который, будучи в ссылке в местности «Сиимэн сайылыга» (территория Уолбинского наслега), обучал якутских детей грамоте. В 1893 г. он женился на местной женщине М.Н. Андросовой и переехал в I Жехсогонский наслег, где открыл школу сначала в местности «Улахан сайылык» в усадьбе богача А.И. Слепцова, а затем в местности «Мэмэлдьин» в юрте, построенной Е.Д. Николаевым. Об этой школе пишет Оросин Р.И. – письмоводитель Таттинской Народной Управы: «Школа эта в Таттинском улусе существовала 6 лет с 1893 по 1898 год. За все это время перебывало в ней 11 таттинцев и 9 из разных улусов, в том числе 1 русский, 1 восточно-кангаласец, 1 дюпсинец, 2 баягантайца и 4 мегинца. Все учащиеся находились в полном содержании у г. Ионова и платили по 15 рублей в месяц. По годам число учащихся распределялось так: в 1-м году – 5, во 2-м – 4, в 3-м – 6, в 4-м – 9, в 5-м – 6-м по 12 человек. Школа мебелью и учебными руководствами и пособиями была обставлена хорошо, а занятия шли успешно. В.М. Ионов, как учитель и воспитатель оставил в улусе светлые воспоминания».  В обучении детей он использовал букварь, составленный им же. Позже этот букварь в доработке С.А. Новгородова и Н.Е. Афанасьева был опубликован, как первый якутский букварь. По воспоминаниям Попова Пантелеймона Васильевича, он обучал детей и богатых и бедняков. Детей богатых обучал из-за материальных нужд и опасаясь преследований со стороны влиятельных богачей. Последние помогали Ионову в содержании школы материально – деньгами и продуктами, с бедняков же он продукты не брал. Рацион питания детей был разнообразным: мясо, рыба, масло, мучные изделия, овощи со  огорода  школы и т.д. Дети учились по четкой программе и расписанию. В частности П.В. Попов пишет: «Попытаюсь вспомнить и кратко описать те предметы, которым он обучал лично меня. Русский язык (развитие устной и письменной речи, каллиграфия), краткие, элементарные сведения из русской художественной литературы, русской истории, этнографии, географии и даже астрономии, арифметики, геометрии, физики и особенно из естествознания. Из этого перечня видно, что наш учитель не ограничивался официальной школьной программой». Кроме вышеупомянутых предметов Всеволод Михайлович учил детей техническому моделированию, спорту, труда, настольным играм – шашкам, шахматам, домино. Из воспоминаний Попова следует, что Ионов в обучении детей использовал методику Ушинского, но в какой мере - судить трудно.  С 1901 г. педагогическую деятельность продолжил в Якутске.  

В. Каменогорский в своей статье «Якутская ссылка», напечатанной в 1911 г. в журнале «Сибирские вопросы», писал: «…Население области сохранило хорошее воспоминание о старой ссылке. О некоторых даже до сего времени поются якутские песни, в которых говорится о заслугах «государственных» ссыльных перед населением улусов. Таковы, например, песни, распеваемые на якутский лад о В.М. Ионове». 

Не только Всеволод Михайлович, но и многие другие ссыльные до и после него обучали местное население грамоте. Приводим несколько примеров: Костюрин Виктор Федорович жил во II Жексогонском наслеге и обучал грамоте якутских детей; Тимофей Моисеевич Алымов, живя в Баягинской школе, открыл антирелигиозный кружок, после окончания ссылки жил в Бодойбо и работал учителем в реальной гимназии; Лев (Лейба) Григорьевич Левенталь жил в Баягантайском наслеге и учил якутских детей грамоте, многие из которых впоследствии стали революционерами - Г.М. Готовцев, В.Г. Андросов, Г.В. и Д.С. Егоровы; Николай Сергеевич Тютчев жил во II Жексогонском наслеге, обучал грамоте детей отдельных граждан, его библиотекой пользовались ученики Ионова, кроме того, его материалами пользовался Э.К. Пекарский в составлении своего словаря. Выше указаны только несколько примеров ссыльных педагогов, на деле их было гораздо больше. 

В письме 1913 г. учителя М.М. Сивцева инспектору народных училищ написано, что в Таттинском улусе насчитывается более 250 грамотных человек обоего пола, кроме учеников начальных, средних и высших учебных заведений. Даже не считая учеников школ и студентов, показатель грамотности очень высок, учитывая небольшое население улуса. В этом, несомненно, высока роль представителей духовенства и политических ссыльных. Ссыльные, как указано выше, сблизились с народом, привили тягу к грамоте и, более того, сами же и обучали якутов этой грамоте, благодаря чему подавляющее большинство интеллигенции начала XX в. родом из Таттинского улуса. 

 

Научная работа ссыльных

Как ранее упоминалось, политические ссыльные в большинстве своем были людьми образованными. Помимо просветительской деятельности среди местного населения они занимались еще и научной работой. Научная работа была самого разного рода: история, этнография, география, экономика, лингвистика, биология и др. Во многом благодаря именно трудам политических ссыльных мир узнал о климате, природе, быте местного населения,  их религиозных верованиях, экономическом укладе жизни и еще о многом другом. Кроме того, благодаря научной работе ссыльных, качественно улучшилась жизнь местного населения: развились медицина, экономика, образование и др. 

 Попадая в незнакомый мир, где в суровых условиях жили люди, у ссыльных появлялось естественное желание описать этих людей и их жизнь. Они, отправляясь в ссылку, невольно становились участниками своеобразной экспедиции в Якутию. Результаты своих трудов ссыльные публиковали в научных журналах или издавали как отдельные монографии. К сожалению, некоторые труды выходили в свет только после смерти авторов. 

Среди политических ссыльных одним из наиболее выдающихся ученых являлся Эдуарда Карлович Пекарский. Он имеет труды о верованиях, фольклоре, традиционном праве, брачных отношениях, языке якутов, жизни приаянских тунгусов. Кроме, всем известного, «Словаря якутского языка», у него имеются и другие труды: «Образцы народной литературы якутов» в трех томах и в девяти выпусках, «Об организации суда у якутов», «Оседлое или кочевое племя якуты», «Из преданий о жизни якутов до встречи их с русскими», «К материалам по народной медицине», «Плащ и бубен якутского шамана», «Программа для исследования домашнего и семейного быта якутов», «Очерки быта приаянских тунгусов» и многие другие. Как видно из выше изложенного, Э.К. Пекарский был ученым – лингвистом, этнографом, фольклористом, историком.  Здесь приведены далеко не все его труды, их у него свыше ста на якутском, русском и польском языках. Всю свою жизнь он посвятил науке, только «Словарю якутского языка» Пекарский отдал 45 лет своей жизни, за что был удостоен двух золотых медалей: в 1907 г. от Академии наук и в 1911 г. – от Русского географического общества. В 1927 г. Эдуард Карлович был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР,  а в 1931 г. – почетным академиком. В его научной работе  в качестве консультантов, соавторов, помощников выступали его братья по несчастью – другие ссыльные, местные жители, священники, уже тогда начавшая формироваться якутская интеллигенция.  

Не менее выдающимся ученым был Василий Филиппович Трощанский, известный как ученый – этнограф. Наиболее известной его монографией является «Эволюция черной веры якутов». В труде описываются дохристианские верования якутов, их эволюция и своеобразное переплетение христианства и шаманизма. Приводим отрывок: «Губы вделанной в крест иконы Богородицы густо смазаны салом. Это все в жертву «хозяину места». Между камнями до основания креста набросаны медные и серебряные деньги».   Кроме религии Трощанский занимался и другими аспектами жизни якутов. Среди его трудов можно отметить следующие: «Наброски о якутах Якутского округа», «Землепользование и земледелие у якутов», «Любовь и брак у якутов». 

Выдающийся педагог Всеволод Михайлович Ионов тоже был разносторонне развитым ученым. В сферу его научных изысканий входили: этнография, педагогика, картография, география и другие науки. Как педагог он составил букварь, позже дополненный и опубликованный Новгородовым и Афанасьевым. В 1903 г. принимал участие в Аяно-Нелькан¬ской экспедиции (начальник - инженер В.Е.Попов), изучал быт майинских тунгусов. В 1908-1910 гг. яв¬ляется фактическим редактором газет "Якутская мысль", "Якутский край", "Якутская жизнь", в кото¬рых опубликовал (без подписи) ряд статей по вопро¬сам экономической и культурной жизни Якутской области. В 1910 году сотрудничал в журнале "Сибир¬ские вопросы". В это же время активно участвовал в деятельности Якутского отделения Общества по изучению Сибири и улучшению её быта и в других общественных организациях В 1910 году Ионову по состоянию здоровья было разрешено переселиться с семьей в Киев. а оттуда в том же году по приглаше¬нию непременного секретаря Академии Наук в Санкт¬Петербург для работы в качестве учёного корректо¬ра. В Санкт-Петербурге принимал участие в редак¬тировании "Образцов народной литературы якутов", был избран членом-сотрудником ОЛЕАЭМ, членом-сотрудником отделения этнографии и действительным сотрудником Якутского Российского географического общества, принимал участие в работе миссии по составлению этнографической карты России. Огромную помощь в его научной деятельности оказала жена – Мария Николаевна Андросова, которая  помогала мужу во всем. Кстати говоря, она сама имеет множество научных работ разного характера. В этом, несомненно, в свою очередь, ей помогал муж. 

Близким другом и соратником  Ионова был Николай Алексеевич Виташевский. Некоторое время они даже вместе жили. Будучи в Якутии глубоко познал местный быт, обычаи, экономику и через некоторое время начал публиковать  очерки в Иркутской газете «Восточное обозрение». В 1885г. была напечатана его первая статья о разделе земли, а в  1887 г. появился очерк «О первобытных экономических явлениях». Участвовал в Сибиряковской экспедиции. В течение 16 лет (1883-1897) собирал материал о якутах. Часть материала в 1915 г. была опубликована в журнале «Живая старина». За свою научную деятельность удостоен золотой медали Русского географического общества в 1915 году.

Также в Сибиряковской экспедиции участвовал Сергей Васильевич Ястремский. В целях изучения якутского языка много ездил по улусам Якутии (Тарагайский наслег Мегинского улуса, Баягантайский и Борогонский улусы, I Оспехский наслег Дюпсинского улуса) , в результате чего составил «Грамматику якутского языка» (помогал В.М. Ионов), изданную в 1900 г. в Иркутске. В 1929 г. был издан его труд на русском языке «Образцы народной литературы якутов».

Лейб Григорьевич Левенталь жил в Якутской области в 1884-1898 гг. За время пребывания в ссылке собрал громадный фактический материал о жизни и быте, этнографии якутов. Был членом научной экспедиции ВСОРГО на средства Сибирякова и издал труд «Подати, повинности и земля у якутов».

В области медицины свою немалую лепту внес Порфирий Иванович Войнаральский. В его статье «О вымирании якутов» приводятся причины высокой смертности и заболеваемости «догоров» (друзей), как он называет в своей статье якутов. Приводим отрывок из статьи: «Скот сплыл вверх по Лене. Оставшаяся его часть сгруппировалась в руках этих олигархов. Потребление мяса, масла и даже кумыса или молока в достаточном количестве стало редкостью… Потребность в «траве-дереве», а также в гнилой мундушке – не ослабла». То есть, по его мнению, причиной заболеваний служит отсутствие или дефицит мясной и молочной пищи, по причине чего якуты вынуждены питаться сосновой заболонью, луком, чертополохом, гнилой рыбой и прочей не очень питательной и малополезной пищей. Кроме выше указанных причин Войнаральский одной из причин заболеваемости женщин считает ранние половые сношения, которые опять же диктовались экономическими соображениями (ранние браки по расчету). Автор статьи приводит список наиболее распространенных болезней среди якутов: «…катар пищепровода, желудка, диспепсия, малокровие, золотуха, нервозы всех видов – должна быть закончена глазными болезнями, преимущественно у женщин, что весьма понятно, так как им приходится более мужчин возиться у камелька».

 

 

 

 

Жерготова И.Я. 2011 год.

 

Влияние политических ссыльных на развитие грамотности в Таттинском улусе.

 

Политическая ссылка в Якутии начинается с 1640-х гг., т.е. сразу после создания Якутского воеводства. В Якутию стали ссылать разного рода политических и уголовных преступников. К ранним ссыльным относятся польско-литовские князья, украинские гетманы, церковные раскольники, участники крестьянских волнений, городских, стрелецких бунтов, беглые крестьяне и др. С 1826 года в области появляются декабристы. Вторая половина XIX в ознаменовалась появлением в Якутской области польских повстанцев, каракозовцев, народников и др. Большинство этих политических ссыльных имели высшее и среднее образование, были студентами, врачами, учителями – одним словом интеллигенцией. С начала XX в. и до революции 1917 г. в Якутский край ссылают участников революционных движений. 

Если в раннем этапе всякий представитель европейской расы, будь то казак, поп или поселенец, воспринимался якутами как человек, представляющий опасность, то к середине XIX в. многие прогрессивно мыслящие якуты охотно отдавали им своих детей на обучение грамоте.

 Сивцев М.М. в «Заметке развития грамотности в Таттинском улусе, Якусткого округа и области» 1913г. пишет: «В то время (50-е гг. XIX в) в улусных и наслежных писарях состояли ссыльные и мещане. Только был один грамотей, из старинной родовитой семьи, Афанасий Сивцев, вершитель дел участка. Этот муж первый начинает поголовно обучать своих детей, сыновей и дочерей, грамоте. Глядя на него и на отношение как начальства, так и поселенцев к грамотным, лучшая часть населения начинает испытывать потребность к грамоте. Стали появляться то тут, то там домашние учителя из ссыльных и воспитанников о. Димитрия». 

В 1871 г. в с. Чурапча открылась одноклассная школа. В то время подавляющее большинство населения к образованию относилась с опаской и не желала давать своих детей на обучение. Для пополнения комплекта учащихся в Чурапчинской школе насильственно отбирались дети бедняков и вдов. Причины такого отношения могут быть разными: все еще враждебное и недоверчивое отношение к русским и ко всему, что с ними связано; натуральное хозяйство, которым жили якуты, требовало много рабочих рук, в том числе, и детских; порядки, царившие в то время в школах, включали в себя суровые наказания и вполне понятно, что непонимающий пользы образования, привыкший к традиционному укладу жизни родитель не хотел отдавать свое дитя на сечку чужим людям.

С конца 1870-х гг. в Якутии начали появляться и селиться народники. Народники были представителями интеллигенции, считавшие, что крестьянство готово к социальной революции и, что интеллигенция должна возглавить эту революцию. В 1870-х гг. они начали так называемое «хождение в народ», которое ни дало никаких результатов. Народники, сосланные в Якутию, имея кое-какой опыт общения, хоть и с русскими, но простолюдинами  смогли сблизиться с якутами. В «Заметке развития грамотности в Таттинском улусе, Якутского округа и области» Сивцев М.М. пишет: «Только эти ссыльные живали не подолгу, но тем не менее они успели научить несколько человек грамоте и пополнить образование некоторых лиц».

С приходом в Якутию народников местное население, сблизившись с ними, уже начинает тяготеть к образованию. В конце 1880-х гг. в Черкехе грамотный якут Н.Т. Гуляев обучал грамоте несколько мальчиков в течении двух лет, после него с детьми занимались М.И. Сивцев и Н.Г. Сокольников.

Одним из выдающихся педагогов из народников можно и нужно назвать Всеволода Михайловича Ионова, который, будучи в ссылке в местности «Сиимэн сайылыга» (территория Уолбинского наслега), обучал якутских детей грамоте. В 1893 г. он женился на местной женщине М.Н. Андросовой и переехал в I Жехсогонский наслег, где открыл школу сначала в местности «Улахан сайылык» в усадьбе богача А.И. Слепцова, а затем в местности «Мэмэлдьин» в юрте, построенной Е.Д. Николаевым. Об этой школе пишет Оросин Р.И. – письмоводитель Таттинской Народной Управы: «Школа эта в Таттинском улусе существовала 6 лет с 1893 по 1898 год. За все это время перебывало в ней 11 таттинцев и 9 из разных улусов, в том числе 1 русский, 1 восточно-кангаласец, 1 дюпсинец, 2 баягантайца и 4 мегинца. Все учащиеся находились в полном содержании у г. Ионова и платили по 15 рублей в месяц. По годам число учащихся распределялось так: в 1-м году – 5, во 2-м – 4, в 3-м – 6, в 4-м – 9, в 5-м – 6-м по 12 человек. Школа мебелью и учебными руководствами и пособиями была обставлена хорошо, а занятия шли успешно. В.М. Ионов, как учитель и воспитатель оставил в улусе светлые воспоминания».  В обучении детей он использовал букварь, составленный им же. Позже этот букварь в доработке С.А. Новгородова и Н.Е. Афанасьева был опубликован, как первый якутский букварь. По воспоминаниям Попова Пантелеймона Васильевича, он обучал детей и богатых и бедняков. Детей богатых обучал из-за материальных нужд и опасаясь преследований со стороны влиятельных богачей. Последние помогали Ионову в содержании школы материально – деньгами и продуктами, с бедняков же он продукты не брал. Рацион питания детей был разнообразным: мясо, рыба, масло, мучные изделия, овощи со  огорода  школы и т.д. Дети учились по четкой программе и расписанию. В частности П.В. Попов пишет: «Попытаюсь вспомнить и кратко описать те предметы, которым он обучал лично меня. Русский язык (развитие устной и письменной речи, каллиграфия), краткие, элементарные сведения из русской художественной литературы, русской истории, этнографии, географии и даже астрономии, арифметики, геометрии, физики и особенно из естествознания. Из этого перечня видно, что наш учитель не ограничивался официальной школьной программой». Кроме вышеупомянутых предметов Всеволод Михайлович учил детей техническому моделированию, спорту, труда, настольным играм – шашкам, шахматам, домино. Из воспоминаний Попова следует, что Ионов в обучении детей использовал методику Ушинского, но в какой мере - судить трудно.  С 1901 г. педагогическую деятельность продолжил в Якутске. 

В. Каменогорский в своей статье «Якутская ссылка», напечатанной в 1911 г. в журнале «Сибирские вопросы», писал: «…Население области сохранило хорошее воспоминание о старой ссылке. О некоторых даже до сего времени поются якутские песни, в которых говорится о заслугах «государственных» ссыльных перед населением улусов. Таковы, например, песни, распеваемые на якутский лад о В.М. Ионове».

Не только Всеволод Михайлович, но и многие другие ссыльные до и после него обучали местное население грамоте. Приводим несколько примеров: Костюрин Виктор Федорович жил во II Жексогонском наслеге и обучал грамоте якутских детей; Тимофей Моисеевич Алымов, живя в Баягинской школе, открыл антирелигиозный кружок, после окончания ссылки жил в Бодойбо и работал учителем в реальной гимназии; Лев (Лейба) Григорьевич Левенталь жил в Баягантайском наслеге и учил якутских детей грамоте, многие из которых впоследствии стали революционерами - Г.М. Готовцев, В.Г. Андросов, Г.В. и Д.С. Егоровы; Николай Сергеевич Тютчев жил во II Жексогонском наслеге, обучал грамоте детей отдельных граждан, его библиотекой пользовались ученики Ионова, кроме того, его материалами пользовался Э.К. Пекарский в составлении своего словаря. Выше указаны только несколько примеров ссыльных педагогов, на деле их было гораздо больше.

 

В письме 1913 г. учителя М.М. Сивцева инспектору народных училищ написано, что в Таттинском улусе насчитывается более 250 грамотных человек обоего пола, кроме учеников начальных, средних и высших учебных заведений. Даже не считая учеников школ и студентов, показатель грамотности очень высок, учитывая небольшое население улуса. В этом, несомненно, высока роль представителей духовенства и политических ссыльных. Ссыльные, как указано выше, сблизились с народом, привили тягу к грамоте и, более того, сами же и обучали якутов этой грамоте, благодаря чему подавляющее большинство интеллигенции начала XX в. родом из Таттинского улуса. 

 

Научная работа ссыльных

 

Как ранее упоминалось, политические ссыльные в большинстве своем были людьми образованными. Помимо просветительской деятельности среди местного населения они занимались еще и научной работой. Научная работа была самого разного рода: история, этнография, география, экономика, лингвистика, биология и др. Во многом благодаря именно трудам политических ссыльных мир узнал о климате, природе, быте местного населения,  их религиозных верованиях, экономическом укладе жизни и еще о многом другом. Кроме того, благодаря научной работе ссыльных, качественно улучшилась жизнь местного населения: развились медицина, экономика, образование и др.

 Попадая в незнакомый мир, где в суровых условиях жили люди, у ссыльных появлялось естественное желание описать этих людей и их жизнь. Они, отправляясь в ссылку, невольно становились участниками своеобразной экспедиции в Якутию. Результаты своих трудов ссыльные публиковали в научных журналах или издавали как отдельные монографии. К сожалению, некоторые труды выходили в свет только после смерти авторов.

Среди политических ссыльных одним из наиболее выдающихся ученых являлся Эдуарда Карлович Пекарский. Он имеет труды о верованиях, фольклоре, традиционном праве, брачных отношениях, языке якутов, жизни приаянских тунгусов. Кроме, всем известного, «Словаря якутского языка», у него имеются и другие труды: «Образцы народной литературы якутов» в трех томах и в девяти выпусках, «Об организации суда у якутов», «Оседлое или кочевое племя якуты», «Из преданий о жизни якутов до встречи их с русскими», «К материалам по народной медицине», «Плащ и бубен якутского шамана», «Программа для исследования домашнего и семейного быта якутов», «Очерки быта приаянских тунгусов» и многие другие. Как видно из выше изложенного, Э.К. Пекарский был ученым – лингвистом, этнографом, фольклористом, историком.  Здесь приведены далеко не все его труды, их у него свыше ста на якутском, русском и польском языках. Всю свою жизнь он посвятил науке, только «Словарю якутского языка» Пекарский отдал 45 лет своей жизни, за что был удостоен двух золотых медалей: в 1907 г. от Академии наук и в 1911 г. – от Русского географического общества. В 1927 г. Эдуард Карлович был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР,  а в 1931 г. – почетным академиком. В его научной работе  в качестве консультантов, соавторов, помощников выступали его братья по несчастью – другие ссыльные, местные жители, священники, уже тогда начавшая формироваться якутская интеллигенция. 

Не менее выдающимся ученым был Василий Филиппович Трощанский, известный как ученый – этнограф. Наиболее известной его монографией является «Эволюция черной веры якутов». В труде описываются дохристианские верования якутов, их эволюция и своеобразное переплетение христианства и шаманизма. Приводим отрывок: «Губы вделанной в крест иконы Богородицы густо смазаны салом. Это все в жертву «хозяину места». Между камнями до основания креста набросаны медные и серебряные деньги».   Кроме религии Трощанский занимался и другими аспектами жизни якутов. Среди его трудов можно отметить следующие: «Наброски о якутах Якутского округа», «Землепользование и земледелие у якутов», «Любовь и брак у якутов».

Выдающийся педагог Всеволод Михайлович Ионов тоже был разносторонне развитым ученым. В сферу его научных изысканий входили: этнография, педагогика, картография, география и другие науки. Как педагог он составил букварь, позже дополненный и опубликованный Новгородовым и Афанасьевым. В 1903 г. принимал участие в Аяно-Нелькан­ской экспедиции (начальник - инженер В.Е.Попов), изучал быт майинских тунгусов. В 1908-1910 гг. яв­ляется фактическим редактором газет "Якутская мысль", "Якутский край", "Якутская жизнь", в кото­рых опубликовал (без подписи) ряд статей по вопро­сам экономической и культурной жизни Якутской области. В 1910 году сотрудничал в журнале "Сибир­ские вопросы". В это же время активно участвовал в деятельности Якутского отделения Общества по изучению Сибири и улучшению её быта и в других общественных организациях В 1910 году Ионову по состоянию здоровья было разрешено переселиться с семьей в Киев. а оттуда в том же году по приглаше­нию непременного секретаря Академии Наук в Санкт­Петербург для работы в качестве учёного корректо­ра. В Санкт-Петербурге принимал участие в редак­тировании "Образцов народной литературы якутов", был избран членом-сотрудником ОЛЕАЭМ, членом-сотрудником отделения этнографии и действительным сотрудником Якутского Российского географического общества, принимал участие в работе миссии по составлению этнографической карты России. Огромную помощь в его научной деятельности оказала жена – Мария Николаевна Андросова, которая  помогала мужу во всем. Кстати говоря, она сама имеет множество научных работ разного характера. В этом, несомненно, в свою очередь, ей помогал муж.

Близким другом и соратником  Ионова был Николай Алексеевич Виташевский. Некоторое время они даже вместе жили. Будучи в Якутии глубоко познал местный быт, обычаи, экономику и через некоторое время начал публиковать  очерки в Иркутской газете «Восточное обозрение». В 1885г. была напечатана его первая статья о разделе земли, а в  1887 г. появился очерк «О первобытных экономических явлениях». Участвовал в Сибиряковской экспедиции. В течение 16 лет (1883-1897) собирал материал о якутах. Часть материала в 1915 г. была опубликована в журнале «Живая старина». За свою научную деятельность удостоен золотой медали Русского географического общества в 1915 году.

Также в Сибиряковской экспедиции участвовал Сергей Васильевич Ястремский. В целях изучения якутского языка много ездил по улусам Якутии (Тарагайский наслег Мегинского улуса, Баягантайский и Борогонский улусы, I Оспехский наслег Дюпсинского улуса) , в результате чего составил «Грамматику якутского языка» (помогал В.М. Ионов), изданную в 1900 г. в Иркутске. В 1929 г. был издан его труд на русском языке «Образцы народной литературы якутов».

Лейб Григорьевич Левенталь жил в Якутской области в 1884-1898 гг. За время пребывания в ссылке собрал громадный фактический материал о жизни и быте, этнографии якутов. Был членом научной экспедиции ВСОРГО на средства Сибирякова и издал труд «Подати, повинности и земля у якутов».

В области медицины свою немалую лепту внес Порфирий Иванович Войнаральский. В его статье «О вымирании якутов» приводятся причины высокой смертности и заболеваемости «догоров» (друзей), как он называет в своей статье якутов. Приводим отрывок из статьи: «Скот сплыл вверх по Лене. Оставшаяся его часть сгруппировалась в руках этих олигархов. Потребление мяса, масла и даже кумыса или молока в достаточном количестве стало редкостью… Потребность в «траве-дереве», а также в гнилой мундушке – не ослабла». То есть, по его мнению, причиной заболеваний служит отсутствие или дефицит мясной и молочной пищи, по причине чего якуты вынуждены питаться сосновой заболонью, луком, чертополохом, гнилой рыбой и прочей не очень питательной и малополезной пищей. Кроме выше указанных причин Войнаральский одной из причин заболеваемости женщин считает ранние половые сношения, которые опять же диктовались экономическими соображениями (ранние браки по расчету). Автор статьи приводит список наиболее распространенных болезней среди якутов: «…катар пищепровода, желудка, диспепсия, малокровие, золотуха, нервозы всех видов – должна быть закончена глазными болезнями, преимущественно у женщин, что весьма понятно, так как им приходится более мужчин возиться у камелька».

 

 

Составили н.с. ЧИЭМ  Жерготова И.Я. и Павлов Ф.И.  2011г.

 

 

 

 

 

4.  "Исконно якутский уклад жизни - илюстрированный толковый словарь". Барахова Марианна Егоровна.

В настоящее время идет рост национального самосознания, который выражается в постановке вопроса о вощраждении традиционных занятий в экономике, социальной сфере и культуре, в объективном освещении исторической правды и в нравственном воспитании подрастающего поколения.
Как и любой другой народ, народ саха, приобщаясь к другой культуре и развивая свою культуру может поднять материальную и духовную культуру. А духовная культура подразумевает такие понятия, как изучение истории своего народа, знание родного языка, быта, богатого культурного наследия. В связи с этим становится актуальным для подрастающего роколения знание этнографии своего народа, его забытое прошлое.
Ведь не секрет, что начинают забываться наименования якутской утвари,одежды, наш словарный запас заметно обеднел. Какую одежду носили наши предки, как она выглядела, как ее украшали, какими инструментами пользовались, в каких домах жили  и многое другое - все это теперь мы можем увидеть только в музеях, а некоторые вещи только в других музеях мира. 
Поэтому , за возвращение утративших актуальность слов собран материал .В этом может помочь только иллюстрированный словарь.
Словарь будет интересен учащимся, детям, родителям, воспитателям и всем , кто интересуется историей своего народа.

Черкехский историко-мемориальный музей. Республика Саха (Якутия). Таттинский улус. с. Черкех.

ул. Ойунского 92/5

тел. 8-411-52-25-522

факс: 8-411-52-25-522

e-mail: www. museum.cherkeh1977@mail.ru